Blog

Welsh conversation group 31/03/21 Grwp sgwrsio Cymraeg

We will be hosting another online meeting from 8-9pm on Wednesday evening, 31 March, for Welsh speakers living in Ireland.   If you’ve no other plans for that evening, why not join us for an informal chat and to enjoy some Welsh music and video spots without having to leave the house?  Learners of the language are very welcome to take part.   If you’d like to join us for the meeting, please send an email to info@welshsociety.ie and we will send you the joining instructions.

Byddwn yn cynnal cyfarfod ar-lein arall rhwng 8-9pm nos Fercher, 31 Mawrth, ar gyfer siaradwyr Cymraeg sy’n byw yn Iwerddon. Os nad oes gennych unrhyw gynlluniau eraill ar gyfer y noson honno, beth am ymuno â ni am sgwrs anffurfiol ac i fwynhau ychydig o ddarnau cerddoriaeth a fideo Cymraeg heb orfod gadael y tŷ? Mae croeso mawr i ddysgwyr yr iaith gymryd rhan. Os hoffech chi ymuno â ni ar gyfer y cyfarfod, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie ac anfonwn y cyfarwyddiadau ymuno yn ôl atoch.

St. David’s Party / Parti Gŵyl Dewi

Thanks to all involved in organising our online Zoom party to celebrate St. David’s Day last Monday 1st March and to all those who attended and contributed with chat, songs and quiz answers to a very enjoyable evening.  Circumstances forced us to hold our celebrations online for the very first time, but that brought the benefit of enabling people from all over Ireland to participate without leaving their homes.  Who knows, we may have set a precedent that will continue in future years.

If you’d like to read some more information about the evening and see some photos and videos, go to the News and Events page on our website.


Diolch i bawb a fu’n cymryd rhan mewn trefnu ein parti Zoom ar-lein i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ddydd Llun diwethaf Mawrth 1af ac i bawb a fynychodd ac a gyfrannodd gyda sgwrs, caneuon ac atebion cwis i noson ddifyr iawn. Fe wnaeth amgylchiadau ein gorfodi i gynnal ein dathliadau ar-lein am y tro cyntaf, ond daeth hynny â’r fantais o alluogi pobl o bob rhan o Iwerddon i gymryd rhan heb adael eu cartrefi. Pwy a ŵyr, efallai ein bod wedi gosod cynsail a fydd yn parhau yn y blynyddoedd i ddod.

Os hoffech chi ddarllen ychydig mwy o wybodaeth am y noson a gweld rhai lluniau a fideos, ewch i’r dudalen Newyddion a Digwyddiadau ar ein gwefan.

Happy St. David’s Day! Dydd Gŵyl Dewi hapus!

Draig Werdd – the Welsh Society in Ireland wishes you a happy St. David’s Day on March 1st, wherever you happen to be in the world.  We will be holding an online Zoom party from 7.30pm onwards on Monday evening to celebrate the occasion – you can see the details at http://www.welshsociety.ie/st-davids-day-party-01-03-2021-parti-gwyl-dewi.

This year we have been very fortunate to have the opportunity to use the beautiful illustration of St. David below to promote the occasion.  This was created for us by Draig Werdd member Gwyneth Wynn o Gaora who lives in Connemara.  Thankyou Gwyneth for your very generous and beautiful gift.


Mae Draig Werdd – y Gymdeithas Gymreig yn Iwerddon yn dymuno Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi ar Fawrth 1af, ble bynnag rydych chi’n digwydd bod yn y byd. Byddwn yn cynnal parti Zoom ar-lein o 7.30pm ymlaen ar nos Lun i ddathlu’r achlysur – gallwch weld y manylion ar http://www.welshsociety.ie/st-davids-day-party-01-03-2021-parti-gwyl- dewi.

Rydyn ni wedi bod yn ffodus iawn eleni i gael y cyfle i ddefnyddio’r llun hyfryd o Dewi Sant uchod i hyrwyddo’r achlysur. Cafodd hwn ei greu i ni gan aelod Draig Werdd Gwyneth Wynn o Gaora sy’n byw yn Connemara. Diolch i chi Gwyneth am eich anrheg hael a prydferth.

 

St. David’s Day Party 01/03/2021 Parti Gŵyl Dewi

Join us via Zoom on Monday evening, March 1st for our online St. David’s Day party to celebrate our national day from home (wherever you are), featuring social chat, kids art competition, quiz, songs, readings and more. Here’s the timetable for the evening:

7.30-8.00 Meet and social chat – kids’ art competition results (details posted separately)
8.00-8.45 Online quiz on Wales and the Welsh

8.45-9.30 Entertainment and chat – music, readings etc. with live performers and recorded items. We are delighted to be able to welcome in this section Welsh singer/songwriter Ryland Teifi and his wife Roisin Clancy, who will be performing live for us from their home in Waterford. This is also an informal opportunity for anyone who’d like to give us a song, read a poem or tell an interesting story. Ending with a recorded rendition of Hen Wlad fy Nhadau which gives us all the chance to join in the singing of our national anthem from home (muted, of course….)

If you’d like to join us for some or all of the evening’s entertainment, send an email to info@welshsociety.ie and we’ll send you the joining instructions.

 


Ymunwch â ni trwy Zoom nos Lun, Mawrth 1af ar gyfer ein parti Dydd Gŵyl Dewi ar-lein i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol o’ch cartref (ble bynnag yr ydych), gyda sgwrs gymdeithasol, cystadleuaeth gelf plant, cwis, caneuon, darlleniadau a mwy. Dyma’r amserlen ar gyfer y noson:

7.30-8.00 Cyfarfod a sgwrs gymdeithasol – canlyniadau cystadleuaeth gelf plant (manylion wedi’u postio ar wahân)
8.00-8.45 Cwis ar-lein ar Gymru a’r Cymry
8.45-9.30 Adloniant a sgwrs – cerddoriaeth, darlleniadau ac ati gyda pherfformwyr byw ac eitemau wedi’u recordio. Rydym hefyd yn falch iawn i groesawu yn y rhan hon y cerddor Cymreig Ryland Teifi a’i wraig Roisin Clancy, a fydd yn perfformio’n fyw i ni o’u cartref yn Waterford.   Mae hwn hefyd yn gyfle anffurfiol i unrhyw un a hoffai roi cân inni, darllen cerdd neu adrodd stori ddiddorol. Yn gorffen gyda chyfraniad wedi’i recordio o Hen Wlad fy Nhadau sy’n rhoi cyfle i ni i gyd ymuno i ganu ein hanthem genedlaethol gartref gyda’n gilydd (ar ‘mute’, wrth gwrs ….)

Os hoffech chi ymuno â ni ar gyfer rhywfaint o adloniant neu am yr holl noson, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie ac fe anfonwn y cyfarwyddiadau ymuno atoch.

“Gwlad” an online St David’s day celebration concert

Helo o orllewin Cymru, Hello from west Wales,

We wanted to take this  opportunity to share an exciting project that we have been working on here.

Last year we created a Community Interest Company ‘The West End of Wales, a collective of professional Welsh musicians who are currently out of work due to the COVID-19 global pandemic. Founded by Laura Llewellyn-Jones and Iestyn Griffiths, we are actively supporting out-of-work professional Welsh-musicians and creatives and providing them with much needed paid working opportunities. The WeoW also recognises the impact of COVID-19 on the future generation of Welsh musicians and is working to minimise this by mentoring and inspiring the young musicians of the future through their education collaboration schemes and community projects.During lockdown we’ve been working together creating videos, which have been shared on our social media pages reaching far and wide.

Now we knew, that sadly our celebrations for St David’s Day on March the 1st wouldn’t be the same as normal.

Whilst we may not be able to celebrate in person, it does give us a fantastic opportunity to share our celebrations with Welsh communities across the world.

So, we’d like to introduce to you ‘Gwlad!’ a showcase that will see some of Wales’ finest performers and entertainers come together for a virtual concert to celebrate the day of our patron saint.

The concert features Welsh stars Rhod  Gilbert, John Owen-Jones and Lucie Jones along with performances from The Cory band, Only men aloud, Claire Jones with Chris Marshall, Choirs for good ,Kizzy Crawford, Rhydian Jenkins, Aaron Pryce- Lewis, Morriston Orpheus choir, Bella voce, Fanfare trumpets of the Welsh  guards… and us, The WEoW.

Here is a link to the concert website, as a thank you for you support we’ve included a discount code. At checkout please use Body1

https ://www.stream.theatre/season/44?fbclid=IwAR0xUT4sMeA6HVBLdqYdA0Do_LFEj9gY0LFFlm6O2seGFNvFS6rnfQyMPE0

You can watch our latest videos on all our social media platforms listed below…

@theweow, Facebook, Twitter, Instagram

You tube: https://www.youtube.com/channel/UCLYtF5b3_fE8slZr31r0hGw

If you have any questions or would like to learn more about The West End of Wales, then we’d be delighted to hear from you. You can email us at