Wales v Ireland 16/3/19 Cymru v Iwerddon

We will be meeting at Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dublin 2 on Saturday afternoon 16 March to watch Wales’ Grand Slam match against Ireland in the 2019 Six Nations.  Kick-off is at 2.45pm.  We have a private room upstairs reserved for our use, so come along to cheer on the team with fellow Welshmen/women.

Byddwn yn cyfarfod yn Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dulyn 2 ar brynhawn Sadwrn 16 Mawrth i wylio gêm Gamp Lawn Cymru yn erbyn Iwerddon ym mhencampwriaeth 2019 y Chwe Gwlad. Mae’r gêm yn dechrau am 2.45pm. Mae ystafell breifat i fyny’r grisiau wedi ei neilltuo ar ein cyfer, felly dewch draw i gefnogi’r tîm gyda’ch cyd-Gymry.

 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 17/3/19

The Welsh-language TV channel S4C’s next programme in their hymn-singing series ‘Dechrau Canu Dechrau Canmol’ , to be broadcast at 7.30pm next Sunday March 17th, will be coming from Ireland in celebration of St. Patrick’s Day.  One of the items is a discussion between the presenter Ryland Teifi (another Welshman living in Ireland) and Draig Werdd committee member Geraint Waters about the old Welsh chapel in Talbot Street, Dublin.  This takes place upstairs inside the old building and covers some of the history of the building and the efforts of the society to preserve it and commemorate its use as a Welsh chapel and centre of the Welsh community in Dublin for 100 years.

If you are unable to receive S4C programmes, you can watch it live or catch up later on https://www.s4c.cymru/clic.

Bydd rhaglen nesaf S4C yn eu cyfres canu emynau ‘Dechrau Canu Dechrau Canmol’, i’w darlledu am 7.30pm ddydd Sul nesaf 17 Mawrth, yn dod o Iwerddon i ddathlu Dydd Gŵyl Padrig. Un o’r eitemau yw trafodaeth rhwng y cyflwynydd Ryland Teifi (Cymro arall sy’n byw yn Iwerddon) ac aelod o bwyllgor Draig Werdd, Geraint Waters, am yr hen gapel Cymraeg yn Talbot Street, Dulyn. Mae hyn yn digwydd i fyny’r grisiau y tu mewn i’r hen adeilad ac yn cwmpasu rhywfaint o hanes yr adeilad ac ymdrechion y gymdeithas i’w gwarchod ac i goffáu ei ddefnydd fel capel a chanolfan y gymuned Gymreig yn Nulyn am 100 mlynedd.

Os na allwch chi dderbyn rhaglenni S4C, gallwch ei wylio’n fyw neu ddal i fyny yn ddiweddarach ar https://www.s4c.cymru/clic.

Scotland v Wales 9/3/19 Yr Alban v Cymru

We will be meeting once again at Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dublin 2 on Saturday afternoon 9 March for Wales’ next match in the 2019 Six Nations championship against Scotland.  Kick-off is at 2.15pm.  Come along to watch the match with fellow Welshmen/women.  Just look out for the red jerseys.

Byddwn yn cwrdd unwaith eto yn Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dulyn 2 prynhawn dydd Sadwrn 9 Mawrth ar gyfer gêm nesaf Cymru ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 2019 yn erbyn yr Alban.  Mae’r gêm yn dechrau am 2.15pm.  Dewch i wylio’r gêm gyda’ch cyd-Gymry.  Chwiliwch am y crysau coch.

St. David’s Party / Parti Gŵyl Dewi

Thanks to all those who came to our St. David’s Day party in the Dropping Well in Dublin on 1st March and especially to Robin Barnett, British Ambassador in Ireland, for joining us in our celebrations.   And special thanks to all those who contributed to the success of the evening with flowers, Welsh cakes and crisps, bara brith, spot prizes and readings and to members of Dublin Welsh male voice choir for leading the singing.   Once again we had a very enjoyable and successful evening, celebrating our national day in Dublin.   Go to welshsociety.ie/gallery/ to see some photos from the evening.

Diolch i bawb a ddaeth i’n parti Gŵyl Dewi yn y Dropping Well yn Nulyn ar 1 Mawrth ac yn enwedig i Robin Barnett, Llysgennad Prydeinig yn Iwerddon, am ymuno â ni yn ein dathliadau. A diolch yn arbennig i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson gyda blodau, piciau ar y maen a chreision Cymreig, bara brith, gwobrwyon raffl a darlleniadau ac i aelodau Côr Meibion Cymry Dulyn am arwain y canu. Unwaith eto, cawsom noson bleserus a llwyddiannus iawn, gan ddathlu ein diwrnod cenedlaethol yn Nulyn. Ewch i www.welshsociety.ie/cymraeg/oriel i weld rhai lluniau o’r noson.

Happy St. David’s Day! / Dydd Gŵyl Dewi hapus!

Draig Werdd would like to wish you a happy St. David’s Day, wherever you happen to be.  We’ll be celebrating in Ireland with a party tonight in Dublin, but wherever you are we hope you have the opportunity to celebrate our national day and to give thanks that, as the song says, we are ‘Yma o hyd’!

Hoffai Draig Werdd ddymuno Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi, ble bynnag yr ydych chi’n digwydd bod. Byddwn yn dathlu yn Iwerddon gyda pharti heno yn Nulyn, ond lle bynnag yr ydych chi, gobeithiwn y cewch gyfle i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol ac i roi diolch, fel mae’r gân yn dweud, ein bod ni ‘Yma o hyd’!

Top