Blog

Wales Week Dublin 9-13/3 Wythnos Cymru Dulyn

To coincide with St. David’s Day celebrations in Ireland, Wales Week Dublin will be taking place at Dome Cymru, EPIC CHQ building, Dublin 1 from Monday 9 March to Friday 13 March.  Wales Week is a world-wide initiative which supports and encourages activities to celebrate St. David’s Day in multiple locations around the world. Wales Week Dublin is supported by the Welsh Government, who have arranged for the 360 Tech Dome that went to Japan for the Rugby World Cup in 2019 to visit Dublin for the week. Events will be programmed all week, ranging from breakfast events, consumer events (lunch time open to public) and afternoon and evening slots. Go to the Wales Week Dublin website for a full list of events for the week.

As part of Wales Week Dublin, Draig Werdd, in partnership with Global Welsh Dublin and Wales Week will be hosting an evening of celebration in the Dome, from 6.30pm – 9pm on Tuesday March 10th. As well as music from harp and choir, poetry and prose there will be opportunities to learn a little Welsh, hear of Global Welsh’s future plans in Ireland, meet Pro14 rugby representatives or just socialise over some food and drink. Entry is free and no pre-booking is required – just turn up on the night.

I gyd-fynd â dathliadau Gŵyl Dewi yn Iwerddon, bydd Wythnos Cymru Dulyn yn cael ei chynnal yn Dome Cymru, adeilad EPIC CHQ, Dulyn 1 rhwng dydd Llun 9 Mawrth a dydd Gwener 13 Mawrth. Mae Wythnos Cymru yn fenter fyd-eang sy’n cefnogi ac yn annog gweithgareddau i ddathlu Dydd Gwyl Dewi mewn sawl lleoliad ledled y byd. Mae Wythnos Cymru Dulyn yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi trefnu i’r Gromen 360 Tech a aeth i Japan ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd yn 2019 ymweld â Dulyn am yr wythnos. Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal trwy’r wythnos, yn amrywio o ddigwyddiadau brecwast, digwyddiadau i ddefnyddwyr (amser cinio ar agor i’r cyhoedd) a slotiau prynhawn a min nos. Ewch i wefan Wythnos Cymru Dulyn i gael rhestr lawn o ddigwyddiadau am yr wythnos.

Fel rhan o Wythnos Cymru Dulyn, bydd Draig Werdd, mewn partneriaeth â Global Welsh Dulyn a Wythnos Cymru yn cynnal noson o ddathlu yn y Gromen, rhwng 6.30pm a 9pm nos Fawrth 10 Mawrth. Yn ogystal â cherddoriaeth gan delyn a chôr, barddoniaeth a rhyddiaith bydd cyfleoedd i ddysgu ychydig o Gymraeg, clywed am gynlluniau Global Welsh yn Iwerddon, cwrdd â chynrychiolwyr rygbi Pro14 neu jyst gymdeithasu dros ychydig o fwyd a diod. Mae’r mynediad am ddim a ‘does dim angen archebu ymlaen llaw – dewch draw ar y noson.

St. David’s Celebration 10/03/20 Dathliad Gŵyl Dewi

Draig Werdd – the Welsh Society in Ireland and Global Welsh Dublin are hosting a St. David’s celebration on Tuesday March 10th as part of Wales Week in Dublin 2020. This will be taking place from 6.30-9pm in the Dome at the CHQ Building, Custom House Quay, Dublin 1.

We will be celebrating our national day in this unique setting with music from Dublin Welsh choir, poetry and prose as well as the opportunity to have a few Welsh lessons and meet various guests who will be dropping by. Admission is free – no booking is required so make a point of joining us for the evening to celebrate being Welsh in Ireland.

Wales Week in Dublin is an initiative of the Welsh Government in partnership with Wales Week Worldwide. Go to http://www.welshsociety.ie/activities/ for more information and a map of the location.

Bydd Draig Werdd – y Gymdeithas Gymreig yn Iwerddon a Global Welsh Dulyn yn cynnal dathliad Gŵyl Dewi nos Fawrth Mawrth 10fed fel rhan o Wythnos Cymru yn Nulyn 2020. Bydd hyn yn digwydd rhwng 6.30-9pm yn y Dome yn Adeilad CHQ, Custom House Quay, Dulyn 1.

Byddwn yn dathlu ein diwrnod cenedlaethol yn y lleoliad unigryw hwn gyda cherddoriaeth gan Gôr Meibion Cymry Dulyn, barddoniaeth a rhyddiaith ynghyd â’r cyfle i gael ychydig o wersi Cymraeg a chwrdd â gwesteion amrywiol a fydd yn galw heibio. Mae mynediad am ddim  – ‘does dim angen archebu, felly gwnewch bwynt o ymuno â ni am y noson i ddathlu bod yn Gymro yn Iwerddon.

Mae Wythnos Cymru yn Nulyn yn fenter gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Wales Week Worldwide. Ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/gweithgareddau/ i gael mwy o wybodaeth a map o’r lleoliad.

Wales v France 22/02/20 Cymru v Ffrainc

We will be meeting once again upstairs in Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dublin 2 on Saturday afternoon 22 February for Wales’ next match in the 2020 Six Nations championship against France.  Kick-off is at 4.45pm.  Come along to watch the match with fellow Welshmen/women.  Just look out for the red jerseys.

Byddwn yn cyfarfod unwaith eto lan llofft yn Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dulyn 2 brynhawn dydd Sadwrn 22 Chwefror ar gyfer gêm nesaf Cymru ym mhencampwriaeth 2020 y Chwe Gwlad yn erbyn Ffrainc. Mae’r gic gyntaf am 4.45pm. Dewch draw i wylio’r gêm gyda’ch cyd-Gymry. Chwiliwch am y crysau cochion.

Ireland v Wales 8/2/20 Iwerddon v Cymru

If you aren’t going to the Aviva stadium in Dublin to watch Wales play Ireland in the next round of 6 Nations rugby fixtures on Saturday, why not come and watch the game on television with us? We have an area reserved for our use upstairs in Doheny & Nesbitt’s, Baggot Street, Dublin 2 so come along and support Wales with fellow countrymen and women – the game starts at 14.15. Just look for the red shirts!

Os nad ydych chi’n mynd i stadiwm Aviva yn Nulyn i wylio Cymru yn chwarae Iwerddon yn y rownd nesaf o gemau rygbi’r 6 Gwlad ddydd Sadwrn, beth am ddod i wylio’r gêm ar y teledu gyda ni? Mae ardal i fyny’r grisiau yn Doheny & Nesbitt’s, Baggot Street, Dulyn 2 wedi ei neilltuo ar ein cyfer, felly dewch draw i gefnogi’r tîm gyda’ch cyd-Gymry – mae’r gêm yn dechrau am 14.15. Chwiliwch am y crysau coch!