Blog

Welsh in Dublin / Cymry yn Nulyn

Michael Seery is researching the Welsh in Ireland in 1901 based on the 1901 Census, and is focussing on Dublin, as part of a dissertation he is doing for the Open University module “The making of Welsh History”. Most of the focus is on socio-cultural integration and the maintenance of Welsh identity among the Welsh community, looking at comparable studies in Liverpool and elsewhere.  He is exploring occupations, where the Welsh lived, and who they married or lived with.

To augment this he would love to hear any stories or folklore that may exist among the Welsh community in Dublin, particularly relating to themes of identity – Welsh-focussed gatherings or incidental tales relating to any aspect of “Welshness”.  He is mostly interested in the period around 1901 but not exclusively.  Anyone who is able to share anything in this area can contact Michael via email at info@welshsociety.ie.

Michael wrote about the Welsh Chapel in Dublin a few years ago which piqued his interest in this community (https://wideandconvenientstreets.wordpress.com/2020/07/29/the-welsh-chapel-on-talbot-st/)

Mae Michael Seery yn ymchwilio i’r Cymry yn Iwerddon yn 1901 yn seiliedig ar Gyfrifiad 1901, ac yn canolbwyntio ar Ddulyn, fel rhan o draethawd hir y mae’n ei wneud ar gyfer modiwl y Brifysgol Agored “The making of Welsh History”. Mae’r rhan fwyaf o’r ffocws ar integreiddio cymdeithasol-ddiwylliannol a chynnal hunaniaeth Gymreig ymhlith y gymuned Gymreig, gan edrych ar astudiaethau tebyg yn Lerpwl a mannau eraill. Mae’n archwilio galwedigaethau, lle’r oedd y Cymry’n byw, a gyda phwy y buont yn priodi neu’n byw.

I ychwanegu at hyn byddai wrth ei fodd yn clywed unrhyw straeon neu lên gwerin a all fodoli ymhlith y gymuned Gymraeg yn Nulyn, yn enwedig yn ymwneud â themâu hunaniaeth – cynulliadau â ffocws Cymreig neu chwedlau achlysurol yn ymwneud ag unrhyw agwedd ar “Gymreictod”. Mae’n ymddiddori’n bennaf yn y cyfnod tua 1901 ond nid yn unig. Gall unrhyw un sy’n gallu rhannu unrhyw beth yn y maes hwn gysylltu â Michael drwy e-bost ar info@welshsociety.ie.

Ysgrifennodd Michael am y Capel Cymraeg yn Nulyn ychydig flynyddoedd yn ôl a oedd yn ennyn ei ddiddordeb yn y gymuned hon (https://wideandconvenientstreets.wordpress.com/2020/07/29/the-welsh-chapel-on-talbot-st/)

Book launch 26/04/23 Lansiad llyfr

Draig Werdd member Nerys Williams invites everyone to a launch of her book of poetry, Republic, which is taking place at 7pm on Wednesday 26th April in Books Upstairs, 17 D’Olier Street, Dublin.

Nerys describes it as a mad prose poetry volume looking at bilingualism, west Wales, community, post punk music and some Brexit thoughts.  She might even play a little Welsh post punk music.  The book is being launched by Bethan Kilfoil.

Mae Nerys Williams, un o’n haelodau, yn gwahodd pawb i lansiad ei chyfrol o farddoniaeth, Republic, a gynhelir am 7pm nos Fercher 26 Ebrill yn Books Upstairs, 17 D’Olier Street, Dulyn.

Mae Nerys yn ei disgrifio fel cyfrol o ryddiaith wallgof yn edrych ar ddwyieithrwydd, gorllewin Cymru, cymuned, cerddoriaeth post pync ac ychydig o syniadau am Brexit. Efallai y bydd hi hefyd yn chwarae ychydig o gerddoriaeth post pync Cymraeg. Mae’r llyfr yn cael ei lansio gan Bethan Kilfoil.

Gwybodaeth lawn yma: https://booksupstairs.ie/all-events/nerys/

Gruffudd ap Cynan in Kilternan!

A group of Draig Werdd members gathered at the home of fellow member Ann Jones last Sunday afternoon, for a talk given by Ann on Gruffudd ap Cynan, prince of Gwynedd from 1081-1137, and his close connections with Ireland.  Ann illustrated her talk by playing relevant pieces on her Irish harp and her concert harp.

As well as enjoying Ann’s talk and her playing and singing (joined initially by Bethan and finally by the full group), we were also able to enjoy the visit to Ann’s lovely house and surroundings on a hill above Kilternan, Co. Dublin, with its magnificent view over Dublin Bay and further afield.  The opportunity after the talk to see Ann’s collection of harps and enjoy tea or coffee with Welsh cakes and bara brith capped a wonderful afternoon in a wonderful location.

Many thanks to Ann for inviting us all to her home and for the work she did in preparing and delivering the talk and the musical illustrations and in providing refreshments for us after the talk.  Thanks also to those who brought cakes and other items for us to enjoy with our tea and coffee.  It was a real pleasure to be able to meet up again in person on such a lovely occasion for a belated St. David’s Day celebration.  Diolch yn fawr, Ann!

Go to our Gallery page if you’d like to see some photos from the afternoon and also some photos from the St. David’s Day reception held on March 1st by the Welsh Government office in the Royal Hibernian Academy in Dublin.

Daeth criw o aelodau Draig Werdd at eu gilydd yng nghartref ei chyd-aelod Ann Jones brynhawn Sul diwethaf, ar gyfer sgwrs gan Ann ar Gruffudd ap Cynan, tywysog Gwynedd o 1081-1137, a’i gysylltiadau agos ag Iwerddon. Darluniodd Ann ei sgwrs trwy ganu darnau perthnasol ar ei thelyn Wyddelig a’i thelyn gyngerdd.

Yn ogystal â mwynhau sgwrs Ann a’i chwarae a’i chanu (a ymunwyd i ddechrau gan Bethan ac yn olaf gan y criw llawn), cawsom hefyd fwynhau’r ymweliad â thŷ hyfryd Ann a’i hamgylchoedd ar fryn uwchben Kilternan, Co. Dulyn, gyda’i olygfa odidog dros Bae Dulyn a thu hwnt. Daeth y cyfle ar ôl y sgwrs i weld casgliad o delynau Ann a mwynhau te neu goffi gyda phice ar y maen a bara brith i gwblhau prynhawn bendigedig mewn lleoliad bendigedig.

Diolch yn fawr i Ann am ei gwahoddiad i’w chartref ac am y gwaith a wnaeth i baratoi a thraddodi’r sgwrs a’r darluniau cerddorol ac i ddarparu lluniaeth i ni ar ôl y sgwrs. Diolch hefyd i’r rhai ddaeth â chacennau ac eitemau eraill i ni eu mwynhau gyda’n te a choffi. Pleser pur oedd cael cyfarfod unwaith eto yn bersonol ar achlysur mor hyfryd ar gyfer dathliad hwyr Dydd Gŵyl Dewi. Diolch yn fawr, Ann!

Ewch i’n tudalen Oriel os hoffech weld rhai lluniau o’r prynhawn a hefyd rhai lluniau o dderbyniad Dydd Gŵyl Dewi a gynhelir ar 1 Mawrth gan swyddfa Llywodraeth Cymru yn y Royal Hibernian Academy yn Nulyn.