Blog

On the Horizon: Welsh – Irish Connections / Ar y Gorwel: Cysylltiadau Cymreig – Gwyddelig

On Thurs 17 June, you are invited by Dirty Protest & Fishamble to the sharing of 3 new short plays written collaboratively between Welsh & Irish writers! Attendees will experience the very first public sharing of these plays, read by Welsh and Irish actors, and to hear more about the collaborations in a post-reading Q+A with the writers.

Dirty Protest is Wales’ award-winning theatre company leading the development, promotion and production of new writing for performance.  Fishamble is an Olivier Award-winning Irish theatre company that discovers, develops and produces new plays of national importance with a global reach, while championing the role of the playwright.  For this online event, they have joined forces to pair up Welsh and Irish writers to collaborate on three new short plays!

Full details are at https://www.eventbrite.co.uk/e/on-the-horizon-welsh-irish-connections-tickets-153487365843 .  It is a long event, running from 10.00am to 2.30 pm but it is free and one could dip in and out, e.g. to hear the plays being read between 11.15 and 12.30 or the discussion about “current and future opportunities for Welsh-Irish connections through art” from 1.00 to 2.30.

 

Ar ddydd Iau 17 Mehefin, fe’ch gwahoddir gan Dirty Protest & Fishamble i rannu 3 drama fer newydd a ysgrifennwyd ar y cyd rhwng awduron o Gymru ac Iwerddon! Bydd mynychwyr yn profi rhaniad cyhoeddus cyntaf un o’r dramâu hyn, wedi’u darllen gan actorion o Gymru ac Iwerddon, ac i glywed mwy am y cydweithrediadau mewn Q + A ar ôl y darllen gyda’r ysgrifenwyr.

Dirty Protest yw cwmni theatr Cymreig sy’n arwain y gwaith o ddatblygu, hyrwyddo a chynhyrchu ysgrifennu newydd ar gyfer perfformio.  Mae Fishamble yn gwmni theatr Gwyddelig sydd wedi ennill Gwobr Olivier ac sy’n darganfod, datblygu a chynhyrchu dramâu newydd o bwysigrwydd cenedlaethol gyda chyrhaeddiad byd-eang, wrth hyrwyddo rôl y dramodydd.  Ar gyfer y digwyddiad ar-lein hwn, mae nhw wedi ymuno er mwyn creu parau o ddramodwyr Cymreig a Gwyddelig i gydweithio ar dair drama fer newydd!

Mae manylion llawn i’w cael ar https://www.eventbrite.co.uk/e/on-the-horizon-welsh-irish-connections-tickets-153487365843 .  Mae’n ddigwyddiad hir, yn rhedeg rhwng 10.00am a 2.30 pm ond mae’n rhad ac am ddim a gallai pobl dipio i mewn ac allan, e.e. i glywed y dramâu yn cael eu darllen rhwng 11.15 a 12.30 neu’r drafodaeth am “gyfleoedd presennol ac yn y dyfodol ar gyfer cysylltiadau Cymraeg-Gwyddelig trwy gelf” rhwng 1.00 a 2.30.

LIVE (Llŷn IVeragh Eco-museums)

LIVE (Llŷn IVeragh Eco-museums) is a new cross border sustainable tourism project taking place between South Kerry and Pen Llŷn, as part of the Ireland Wales Cooperation Programme.  Its overall aim is to enable coastal communities to promote their natural and cultural assets, creating opportunities for sustainable tourism, especially outside of the traditional peak tourist seasons.  Research associated with the project is about natural heritage and environmental knowledge relating to these two beautiful peninsulas, but is also focused on creating legacies, building on the connections between the communities of Pen Llŷn and Uíbh Ráthach, their shared heritage, cultures and languages. Rural communities working together.

More information about the project can be obtained by visiting their excellent and informative website at https://www.ecomuseumlive.eu.

Mae LIVE (Llŷn IVeragh Eco-amgueddfeydd) yn gydweithrediad rhwng sefydliadau cymunedol, adrannau academaidd a llywodraethau lleol yng Nghymru ac Iwerddon.  Ei nod cyffredinol yw galluogi cymunedau arfordirol i wneud y gorau o’u hasedau naturiol a diwylliannol, er mwyn creu cyfleoedd ar gyfer datblygu twristiaeth gynaliadwy, yn enwedig yn y cyfnodau tu allan i’r cyfnodau sy’n boblogaidd gan dwristiaid yn draddodiadol.  Mae’r ymchwil sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn ymwneud â threftadaeth naturiol a gwybodaeth amgylcheddol sy’n gysylltiedig â’r ddau benrhyn hardd hyn, ond hefyd yn canolbwyntio ar greu etifeddiaeth, gan adeiladu ar y cysylltiadau rhwng cymunedau Pen Llŷn ac Uíbh Ráthach, eu treftadaeth, eu diwylliannau a’u hieithoedd rhanedig.  Cymunedau gwledig yn gweithio gyda’i gilydd.

Mae mwy o wybodaeth am y prosiect i’w cael trwy ymweld â’u gwefan ragorol ac addysgiadol ar https://www.ecomuseumlive.eu.

Literature Ireland

Literature Ireland is looking for a reader of an (Irish) English to Welsh text. They are looking for readers who are fluent in both languages, but also have an understanding of some of the particularities of English phrasing and way of speaking (and writing) in Ireland.

To briefly summarize, Literature Ireland awards grants to international publishers in order to help offset the cost of translating Irish literature. Their website has more information about them. For each grant application, they commission an independent report on the translation, which is considered by the Board of Literature Ireland to help them make a decision.

If you know of any Welsh translators or academics or otherwise, who are familiar in some capacity with Irish writing, and would be interested in being a reader for them, please email Lynsey Reed at lynsey@literatureireland.com.


Mae Literature Ireland yn chwilio am ddarllenydd darnau Saesneg (Gwyddelig) i Gymraeg. Maen nhw’n chwilio am ddarllenwyr sy’n rhugl yn y ddwy iaith, ond sydd hefyd â dealltwriaeth o rai o nodweddion penodol brawddeg Saesneg a ffordd o siarad (ac ysgrifennu) yn Iwerddon.

Yn fyr, mae Literature Ireland yn rhoi grantiau i gyhoeddwyr rhyngwladol er mwyn helpu gyda’r gost cyfieithu llenyddiaeth Wyddelig. Mae gan eu gwefan mwy o wybodaeth amdanynt. Ar gyfer pob cais am grant, maent yn comisiynu adroddiad annibynnol ar y cyfieithiad, a ystyrir gan Fwrdd Llenyddiaeth Iwerddon i’w helpu i wneud penderfyniad.

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw gyfieithwyr neu academyddion Cymreig, sy’n gyfarwydd i ryw raddau â llenyddiaeth Wyddelig, ac a fyddai â diddordeb mewn bod yn ddarllenydd ar eu cyfer, e-bostiwch Lynsey Reed ar lynsey@literatureireland.com.

Welsh conversation group 31/03/21 Grwp sgwrsio Cymraeg

We will be hosting another online meeting from 8-9pm on Wednesday evening, 31 March, for Welsh speakers living in Ireland.   If you’ve no other plans for that evening, why not join us for an informal chat and to enjoy some Welsh music and video spots without having to leave the house?  Learners of the language are very welcome to take part.   If you’d like to join us for the meeting, please send an email to info@welshsociety.ie and we will send you the joining instructions.

Byddwn yn cynnal cyfarfod ar-lein arall rhwng 8-9pm nos Fercher, 31 Mawrth, ar gyfer siaradwyr Cymraeg sy’n byw yn Iwerddon. Os nad oes gennych unrhyw gynlluniau eraill ar gyfer y noson honno, beth am ymuno â ni am sgwrs anffurfiol ac i fwynhau ychydig o ddarnau cerddoriaeth a fideo Cymraeg heb orfod gadael y tŷ? Mae croeso mawr i ddysgwyr yr iaith gymryd rhan. Os hoffech chi ymuno â ni ar gyfer y cyfarfod, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie ac anfonwn y cyfarwyddiadau ymuno yn ôl atoch.

St. David’s Party / Parti Gŵyl Dewi

Thanks to all involved in organising our online Zoom party to celebrate St. David’s Day last Monday 1st March and to all those who attended and contributed with chat, songs and quiz answers to a very enjoyable evening.  Circumstances forced us to hold our celebrations online for the very first time, but that brought the benefit of enabling people from all over Ireland to participate without leaving their homes.  Who knows, we may have set a precedent that will continue in future years.

If you’d like to read some more information about the evening and see some photos and videos, go to the News and Events page on our website.


Diolch i bawb a fu’n cymryd rhan mewn trefnu ein parti Zoom ar-lein i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ddydd Llun diwethaf Mawrth 1af ac i bawb a fynychodd ac a gyfrannodd gyda sgwrs, caneuon ac atebion cwis i noson ddifyr iawn. Fe wnaeth amgylchiadau ein gorfodi i gynnal ein dathliadau ar-lein am y tro cyntaf, ond daeth hynny â’r fantais o alluogi pobl o bob rhan o Iwerddon i gymryd rhan heb adael eu cartrefi. Pwy a ŵyr, efallai ein bod wedi gosod cynsail a fydd yn parhau yn y blynyddoedd i ddod.

Os hoffech chi ddarllen ychydig mwy o wybodaeth am y noson a gweld rhai lluniau a fideos, ewch i’r dudalen Newyddion a Digwyddiadau ar ein gwefan.