Blog

CHERISH

CHERISH is a Welsh – Irish 5 year project looking at the effect of climate change on coastal archæology sites.

CHERISH (Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands) is an exciting, 5 year European-funded Ireland-Wales project between the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, the Discovery Programme: Centre for Archaeology and Innovation Ireland, Aberystwyth University: Department of Geography and Earth Sciences and Geological Survey, Ireland. The project will receive €4.1 million through the Ireland-Wales 2014-2020 Programme.

CHERISH is a truly cross-disciplinary project. It aims to raise awareness and understanding of the past, present and near future impacts of climate change, storminess and extreme weather events on the rich cultural heritage of the Irish and Welsh regional seas and coast. They will be employing innovative techniques to study some of the most iconic coastal locations in Ireland and Wales.

The four main aims of CHERISH are to:

  • Target data and knowledge gaps to raise awareness of heritage in these remote coastal locations.
  • Discover, assess, map and monitor heritage on land and beneath the sea and establish new baseline data and recording standards.
  • Link land and sea.
  • Reconstruct past environments and weather history.

For more information, go to www.cherishproject.eu.

Mae CHERISH (Hinsawdd, Treftadaeth ac Amgylcheddau Riffiau, Ynysoedd a Phentiroedd/Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands) yn brosiect Iwerddon-Cymru pum mlynedd cyffrous, a ariennir gan Ewrop, rhwng Comisiwn Brenhinol a Henebion Cymru, y rhaglen Discovery: Canolfan Archaeoleg ac Arloesedd Iwerddon, Prifysgol Aberystwyth: Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, a’r Arolwg Daearegol, Iwerddon. Bydd y prosiect yn cael €4.1 miliwn trwy Raglen Iwerddon Cymru 2014-2020.

Prif nod CHERISH yw cynyddu gallu a gwybodaeth mewn perthynas ag addasu i newid hinsawdd ar gyfer Môr Iwerddon a’r Cymunedau Arfordirol.

Pedwar prif nod CHERISH yw:

  • Targedu bylchau o ran data a gwybodaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r dreftadaeth yn y lleoliadau arfordirol anghysbell hyn.
  • Canfod, asesu, mapio a monitro treftadaeth ar y tir ac o dan y môr, a sefydlu safonau cofnodi a data gwaelodlin newydd.
  • Cysylltu’r tir a’r môr.
  • Ail-greu amgylcheddau a hanes tywydd y gorffennol.

Ewch i www.cherishproject.eu am fwy o wybodaeth.

Annual meeting 2019 Cyfarfod blynyddol

Unfortunately due to the unexpected unavailability of a private room at the venue, it was not possible for us to hold our planned annual meeting in Dublin at the start of our social evening on Nov 7th 2019.  In response to this, we have made the information that was to be presented to the meeting by the committee available online – this includes minutes of the previous year’s meeting, reports from the chairperson, secretary and treasurer, an update on the status of the plaque for the old Welsh chapel in Dublin and details of planned St. David’s celebrations and events for 2020.  Go to http://www.welshsociety.ie/news-and-events to see this information.

Any responses to this information or comments and suggestions about any other aspect of the society may be made by leaving a comment at the bottom of the web page or by sending an email to info@welshsociety.ie.

Yn anffodus nid oeddem yn gallu cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fel y cynlluniwyd ar ddechrau ein noson gymdeithasol ar Dachwedd 7fed 2019 oherwydd yn annisgwyl nad oedd ystafell breifat ar gael yn y lleoliad ar y noson. Mewn ymateb i hyn, rydym wedi gwneud y wybodaeth a oedd i’w chyflwyno i’r cyfarfod gan y pwyllgor ar gael ar-lein – mae hyn yn cynnwys cofnodion cyfarfod y flwyddyn flaenorol, adroddiadau gan y cadeirydd, yr ysgrifennydd a’r trysorydd, diweddariad ar statws y plac i’r hen gapel Cymraeg yn Nulyn a’r digwyddiadau i ddathli Ddydd Gŵyl Dewi 2020 yn Iwerddon. Ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/newyddion-a-digwyddiadau i weld y wybodaeth hon.

Gellir ymateb i’r wybodaeth neu roi sylwadau neu awgrymiadau am unrhyw agwedd arall o’r gymdeithas trwy adael sylw ar waelod y dudalen we neu drwy anfon e-bost at info@welshsociety.ie.

Social evening next Thursday 7/11/19 Noson gymdeithasol nos Iau nesaf

Just a reminder – we will be holding a social evening from 7.30pm next Thursday evening Nov 7th upstairs in Doheny and Nesbitt’s, Lower Baggot Street, Dublin, which will give all members and friends the chance to get together and relax and chat over a few drinks and get up to date with all the news and gossip.    We will kick the evening off with our annual meeting, leaving plenty of time for socialising afterwards.  We are expecting representatives of the Welsh government, Global Wales and Wales Week Worldwide to be there, so there will be a chance to hear about their plans for building up a Welsh presence in Ireland over the coming period and particularly some exciting news about St. David’s Day 2020.   This will be a great opportunity for us as a society to build links with other similarly-minded organisations in order to create a strong Welsh representation in Ireland.

If you haven’t been to any of our functions before, then come along and enjoy a good night out in the company of fellow Welsh people and their friends, and help us to continue to promote friendship and solidarity in the Welsh community in Ireland.  No pre-booking required, just turn up on the night.

Cofiwch, byddwn yn cynnal noson gymdeithasol o 7.30pm ymlaen  nos Iau nesaf Tachwedd 7fed i fyny’r grisiau yn Doheny a Nesbitt’s, Lower Baggot Street, Dulyn, a fydd yn rhoi cyfle i’r holl aelodau a ffrindiau ddod at ei gilydd ac ymlacio a sgwrsio dros ychydig o ddiodydd ac i gadw lan â’r holl newyddion a chlecs. Byddwn yn cychwyn y noson gyda’n cyfarfod blynyddol, gan adael digon o amser i gymdeithasu wedyn. Rydym yn disgwyl i gynrychiolwyr llywodraeth Cymru, Global Wales a Wales Week Worldwide i fod yno, felly bydd cyfle i glywed am eu cynlluniau ar gyfer adeiladu presenoldeb Cymreig yn Iwerddon dros y cyfnod i ddod ac yn arbennig rhywfaint o newyddion cyffrous am Ddydd Gŵyl Dewi 2020. Bydd hwn yn gyfle gwych i ni fel cymdeithas adeiladu cysylltiadau â sefydliadau eraill o’r un fath er mwyn creu cynrychiolaeth Gymreig gref yn Iwerddon.

Os nad ydych chi wedi bod i unrhyw un o’n cyfarfodydd o’r blaen, dewch draw i fwynhau noson hwylus yng nghwmni cyd-Cymry a’u ffrindiau, er mwyn i ni barhau i hyrwyddo cyfeillgarwch a chydsafiad yn y gymuned Gymreig yn Iwerddon. ‘Does dim angen archebu ymlaen llaw, dim ond troi i fyny ar y noson.

Dublin Welsh Choir concert 1/11/19 Cyngerdd Côr Cymry Dulyn

Dublin Welsh Male Voice Choir and Côr Meibion Dyffryn Peris, from Llanberis, North Wales present an Eve of Rugby World Cup Final Concert at 8pm on Friday November 1st 2019 at the Church of the Ascension of The Lord, Balally, Dublin 16.   The programme will feature cultural, popular, classical and sacred songs, many with a rugby flavour in honour of the occasion.   Admission @ €15 + handling charge.

For tickets, go to https://www.eventbrite.com/e/eve-of-rugby-world-cup-final-concert-tickets-77477977717


Bydd Côr Meibion Cymry Dulyn a Chôr Meibion Dyffryn Peris, o Lanberis, Gogledd Cymru yn cyflwyno Cyngerdd Noswyl Rownd Derfynol Cwpan Rygbi’r Byd am 8yh ar nos Wener Tachwedd 1af 2019 yn Eglwys yr Ascension of the Lord, Balally, Dulyn 16. Bydd y rhaglen yn cynnwys caneuon diwylliannol, poblogaidd, clasurol a chysegredig, llawer ohonynt â blas rygbi er anrhydedd i’r achlysur.  Mynediad am €15 + ffi trin.

I archebu tocynion, ewch i https://www.eventbrite.com/e/eve-of-rugby-world-cup-final-concert-tickets-77477977717

 

Social Evening 7/11/19 Noson Gymdeithasol

We will be holding a social evening from 7.30pm on Thursday Nov 7th upstairs in Doheny and Nesbitt’s, Lower Baggot Street, Dublin, which will give all members and friends the chance to get together and relax and chat over a few drinks and get up to date with all the news and gossip.    We will kick the evening off with our annual meeting, leaving plenty of time for socialising afterwards.  We are expecting representatives of the Welsh government, Global Wales and Wales Week Worldwide to be there, so there will be a chance to hear about their plans for building up a Welsh presence in Ireland over the coming period and particularly some exciting news about St. David’s Day 2020.   This will be a great opportunity for us as a society to build links with other similarly-minded organisations in order to create a strong Welsh representation in Ireland.

If you haven’t been to any of our functions before, then come along and enjoy a good night out in the company of fellow Welsh people and their friends, and help us to continue to promote friendship and solidarity in the Welsh community in Ireland.  No pre-booking required, just turn up on the night.

Byddwn yn cynnal noson gymdeithasol o 7.30pm ymlaen ar nos Iau Tachwedd 7fed i fyny’r grisiau yn Doheny a Nesbitt’s, Lower Baggot Street, Dulyn, a fydd yn rhoi cyfle i’r holl aelodau a ffrindiau ddod at ei gilydd ac ymlacio a sgwrsio dros ychydig o ddiodydd ac i gadw lan â’r holl newyddion a chlecs. Byddwn yn cychwyn y noson gyda’n cyfarfod blynyddol, gan adael digon o amser i gymdeithasu wedyn. Rydym yn disgwyl i gynrychiolwyr llywodraeth Cymru, Global Wales a Wales Week Worldwide i fod yno, felly bydd cyfle i glywed am eu cynlluniau ar gyfer adeiladu presenoldeb Cymreig yn Iwerddon dros y cyfnod i ddod ac yn arbennig rhywfaint o newyddion cyffrous am Ddydd Gŵyl Dewi 2020. Bydd hwn yn gyfle gwych i ni fel cymdeithas adeiladu cysylltiadau â sefydliadau eraill o’r un fath er mwyn creu cynrychiolaeth Gymreig gref yn Iwerddon.

Os nad ydych chi wedi bod i unrhyw un o’n cyfarfodydd o’r blaen, dewch draw i fwynhau noson hwylus yng nghwmni cyd-Cymry a’u ffrindiau, er mwyn i ni barhau i hyrwyddo cyfeillgarwch a chydsafiad yn y gymuned Gymreig yn Iwerddon. ‘Does dim angen archebu ymlaen llaw, dim ond troi i fyny ar y noson.