Just a reminder – we will be holding a social evening from 7.30pm next Thursday evening Nov 7th upstairs in Doheny and Nesbitt’s, Lower Baggot Street, Dublin, which will give all members and friends the chance to get together and relax and chat over a few drinks and get up to date with all the news and gossip.    We will kick the evening off with our annual meeting, leaving plenty of time for socialising afterwards.  We are expecting representatives of the Welsh government, Global Wales and Wales Week Worldwide to be there, so there will be a chance to hear about their plans for building up a Welsh presence in Ireland over the coming period and particularly some exciting news about St. David’s Day 2020.   This will be a great opportunity for us as a society to build links with other similarly-minded organisations in order to create a strong Welsh representation in Ireland.

If you haven’t been to any of our functions before, then come along and enjoy a good night out in the company of fellow Welsh people and their friends, and help us to continue to promote friendship and solidarity in the Welsh community in Ireland.  No pre-booking required, just turn up on the night.

Cofiwch, byddwn yn cynnal noson gymdeithasol o 7.30pm ymlaen  nos Iau nesaf Tachwedd 7fed i fyny’r grisiau yn Doheny a Nesbitt’s, Lower Baggot Street, Dulyn, a fydd yn rhoi cyfle i’r holl aelodau a ffrindiau ddod at ei gilydd ac ymlacio a sgwrsio dros ychydig o ddiodydd ac i gadw lan â’r holl newyddion a chlecs. Byddwn yn cychwyn y noson gyda’n cyfarfod blynyddol, gan adael digon o amser i gymdeithasu wedyn. Rydym yn disgwyl i gynrychiolwyr llywodraeth Cymru, Global Wales a Wales Week Worldwide i fod yno, felly bydd cyfle i glywed am eu cynlluniau ar gyfer adeiladu presenoldeb Cymreig yn Iwerddon dros y cyfnod i ddod ac yn arbennig rhywfaint o newyddion cyffrous am Ddydd Gŵyl Dewi 2020. Bydd hwn yn gyfle gwych i ni fel cymdeithas adeiladu cysylltiadau â sefydliadau eraill o’r un fath er mwyn creu cynrychiolaeth Gymreig gref yn Iwerddon.

Os nad ydych chi wedi bod i unrhyw un o’n cyfarfodydd o’r blaen, dewch draw i fwynhau noson hwylus yng nghwmni cyd-Cymry a’u ffrindiau, er mwyn i ni barhau i hyrwyddo cyfeillgarwch a chydsafiad yn y gymuned Gymreig yn Iwerddon. ‘Does dim angen archebu ymlaen llaw, dim ond troi i fyny ar y noson.

Dublin Welsh Male Voice Choir and Côr Meibion Dyffryn Peris, from Llanberis, North Wales present an Eve of Rugby World Cup Final Concert at 8pm on Friday November 1st 2019 at the Church of the Ascension of The Lord, Balally, Dublin 16.   The programme will feature cultural, popular, classical and sacred songs, many with a rugby flavour in honour of the occasion.   Admission @ €15 + handling charge.

For tickets, go to https://www.eventbrite.com/e/eve-of-rugby-world-cup-final-concert-tickets-77477977717


Bydd Côr Meibion Cymry Dulyn a Chôr Meibion Dyffryn Peris, o Lanberis, Gogledd Cymru yn cyflwyno Cyngerdd Noswyl Rownd Derfynol Cwpan Rygbi’r Byd am 8yh ar nos Wener Tachwedd 1af 2019 yn Eglwys yr Ascension of the Lord, Balally, Dulyn 16. Bydd y rhaglen yn cynnwys caneuon diwylliannol, poblogaidd, clasurol a chysegredig, llawer ohonynt â blas rygbi er anrhydedd i’r achlysur.  Mynediad am €15 + ffi trin.

I archebu tocynion, ewch i https://www.eventbrite.com/e/eve-of-rugby-world-cup-final-concert-tickets-77477977717

 

We will be holding a social evening from 7.30pm on Thursday Nov 7th upstairs in Doheny and Nesbitt’s, Lower Baggot Street, Dublin, which will give all members and friends the chance to get together and relax and chat over a few drinks and get up to date with all the news and gossip.    We will kick the evening off with our annual meeting, leaving plenty of time for socialising afterwards.  We are expecting representatives of the Welsh government, Global Wales and Wales Week Worldwide to be there, so there will be a chance to hear about their plans for building up a Welsh presence in Ireland over the coming period and particularly some exciting news about St. David’s Day 2020.   This will be a great opportunity for us as a society to build links with other similarly-minded organisations in order to create a strong Welsh representation in Ireland.

If you haven’t been to any of our functions before, then come along and enjoy a good night out in the company of fellow Welsh people and their friends, and help us to continue to promote friendship and solidarity in the Welsh community in Ireland.  No pre-booking required, just turn up on the night.

Byddwn yn cynnal noson gymdeithasol o 7.30pm ymlaen ar nos Iau Tachwedd 7fed i fyny’r grisiau yn Doheny a Nesbitt’s, Lower Baggot Street, Dulyn, a fydd yn rhoi cyfle i’r holl aelodau a ffrindiau ddod at ei gilydd ac ymlacio a sgwrsio dros ychydig o ddiodydd ac i gadw lan â’r holl newyddion a chlecs. Byddwn yn cychwyn y noson gyda’n cyfarfod blynyddol, gan adael digon o amser i gymdeithasu wedyn. Rydym yn disgwyl i gynrychiolwyr llywodraeth Cymru, Global Wales a Wales Week Worldwide i fod yno, felly bydd cyfle i glywed am eu cynlluniau ar gyfer adeiladu presenoldeb Cymreig yn Iwerddon dros y cyfnod i ddod ac yn arbennig rhywfaint o newyddion cyffrous am Ddydd Gŵyl Dewi 2020. Bydd hwn yn gyfle gwych i ni fel cymdeithas adeiladu cysylltiadau â sefydliadau eraill o’r un fath er mwyn creu cynrychiolaeth Gymreig gref yn Iwerddon.

Os nad ydych chi wedi bod i unrhyw un o’n cyfarfodydd o’r blaen, dewch draw i fwynhau noson hwylus yng nghwmni cyd-Cymry a’u ffrindiau, er mwyn i ni barhau i hyrwyddo cyfeillgarwch a chydsafiad yn y gymuned Gymreig yn Iwerddon. ‘Does dim angen archebu ymlaen llaw, dim ond troi i fyny ar y noson.

Thank you to all that came on 30 August to Sophie’s, it was lovely to meet you all and to introduce myself a bit more and the aims and progression of the GlobalWelsh initiative. As mentioned before, any questions can be directed to me or go to GlobalWelsh.com.  I understand that a lot of people have work or kids to deal with/look after on a Friday night. If it’s better that we do meet ups another time, please let me know and we’ll try our best to accommodate everyone. Any other suggestions about what you’d like to see more from us would be much appreciated as well.  Evan Aitken – evan@globalwelsh.com
The next meetup;
28th Sept – The Duke, Duke Street, Dublin 6:30pm
Diolch i bawb a ddaeth ar 30 Awst i Sophie’s, roedd yn hyfryd cwrdd â chi i gyd ac i gyflwyno ychydig yn fwy amdanaf fi fy hun a nodau a dilyniant y fenter GlobalWelsh. Fel y soniwyd o’r blaen, gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau ataf neu fynd i GlobalWelsh.com. Rwy’n deall bod gan lawer o bobl waith neu blant i ddelio â nhw/gofalu amdanyn nhw ar nos Wener. Os yw’n well ein bod ni’n cwrdd o dro i dro, rhowch wybod i mi a byddwn yn ceisio ein gorau i ddarparu ar gyfer pawb. Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr hefyd unrhyw awgrymiadau eraill am yr hyn yr hoffech weld mwy gennym. Evan Aitken – evan@globalwelsh.com
Cyfarfod nesaf:
28 Medi – The Duke, Duke Street, Dulyn 6:30yh

My name is Evan, I’m the new head of the GlobalWelsh Dublin Hub – GlobalWelsh being a community of Welsh people wanting to network and invest in Wales. A number of city hubs have been set up already, to find out more please visit www.globalwelsh.com and feel free to register! I suggest the best way forward is for us to have two more meetings where we try to find more people who could come and to get to know each other better. This way if people are on holiday or have other plans next month, they have at least enough time to plan for the second meeting. I’m suggesting; 30th August– Sophie’s, 33 Harcourt Street, Dublin 6:30pm;  28th September – The Duke, Duke Street, Dublin  6:30pm
I’ll also talk to them about opening an official DublinHub Facebook or Linkedin page where we can all join up.
Evan ydw i, pennaeth newydd Hwb Dulyn GlobalWelsh.   Mae GlobalWelsh yn gymuned o Gymry sydd eisiau rhwydweithio a buddsoddi yng Nghymru. Mae nifer o hybiau dinas wedi’u sefydlu eisoes, i ddarganfod mwy ewch i www.globalwelsh.com ac mae croeso i chi gofrestru!  ‘Naethom ni gael ein cyfarfod cyntaf mis diwethaf a hollol llwyddiant odd e.  Rwy’n awgrymu mai’r ffordd orau ymlaen yw i ni gael dau gyfarfod arall lle rydyn ni’n ceisio dod o hyd i fwy o bobl a allai ddod ac i ddod i adnabod ein gilydd yn well. Fel hyn, os yw pobl ar wyliau neu os oes ganddyn nhw gynlluniau eraill y mis nesaf, mae ganddyn nhw o leiaf ddigon o amser i gynllunio ar gyfer yr ail gyfarfod. Rwy’n awgrymu: 30 Awst – Sophie’s, 33 Harcourt Street, Dublin 6:30pm; 28 Medi – The Duke, Duke Street, Dublin 6:30pm
Byddaf hefyd yn siarad â nhw am agor tudalen Facebook neu Linkedin swyddogol DublinHub lle gallwn ni i gyd ymuno.