Blog

Who is / Pwy ydy / Philip Mac a’ Ghoill?

Philip Mac a ‘Ghoill is an Irishman who has learned Welsh in less than a year and wants to introduce a scheme such as’ Siarad’ – which brings Welsh speakers and learners together – in Ireland. If you would like to learn more about Philip and his plans, please visit https://dysgucymraeg.cymru/newyddion/pwy-ydy-philip-mac-a-ghoill (in Welsh).

Mae Philip Mac a’ Ghoill yn Wyddel sydd wedi dysgu Cymraeg mewn llai na blwyddyn ac sy’n dymuno cyflwyno cynllun fel ‘Siarad’ – sy’n dod a siaradwyr Cymraeg a dysgwyr gyda’i gilydd – yn Iwerddon. Os hoffech ddysgu mwy am Philip a’i gynllun, ewch i https://dysgucymraeg.cymru/newyddion/pwy-ydy-philip-mac-a-ghoill.

Seeking Welsh literacy tuition / Angen hyfforddiant yn Gymraeg

Welsh literacy tuition sought for lively and sociable 8-year old fluent Welsh speaker recently relocated from Wales to Dublin Southside.  2 hours per week.  Any interest or suggestions, please contact (+44) 0871 699 233 or mckidwell@gmail.com.

Angen hyfforddiant yn Gymraeg i siaradwr Cymraeg rhugl 8 oed sydd yn bywiog a chymdeithasol a symudodd yn ddiweddar o Gymru i Dde Dulyn. 2 awr yr wythnos. Unrhyw ddiddordeb neu awgrymiadau, cysylltwch â (+44) 0871 699 233 neu ebostiwch mckidwell@gmail.com.

Pizza Boys

Orchard Media, in Cardiff are currently starting production on series 2 of ‘Pizza Boys’ for S4C. The programme will involve two Cardiff based pizza makers visiting each country involved in the Rugby Six Nations competition and they are planning to base one of the episodes in Cork and will be arriving on 19th September.

They would like to see if the pizza makers (who are Welsh speakers) could meet up with any Welsh speakers when they get to Cork for a drink and a chat. If any Welsh speakers based in Cork are interested in being involved, contact Esther Davies in Orchard Media at Esther.Davies@thinkorchard.com.

Mae Orchard Media o Gaerdydd yn dechrau gweithio ar hyn o bryd ar gyfres 2 o ‘Pizza Boys’ ar gyfer S4C. Bydd y rhaglen yn cynnwys dau wneuthurwr pizza o Gaerdydd yn ymweld â phob gwlad sy’n cymryd rhan yng nghystadleuaeth Rygbi’r Chwe Gwlad ac mae nhw’n bwriadu seilio un o’r penodau yng Nghorc. Byddant yn cyrraedd yna ar 19 Medi.

Hoffent weld a allai’r gwneuthurwyr pizza (sy’n siaradwyr Cymraeg) gwrdd ag unrhyw siaradwyr Cymraeg ar ôl cyrraedd Corc i gael diod a sgwrs. Os oes gan unrhyw siaradwyr Cymraeg sydd wedi’u lleoli yng Nghorc ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch ag Esther Davies yn Orchard Media ar Esther.Davies@thinkorchard.com.

Canu gyda fy arwr / Singing with my hero

S4C is keen to receive applications from the Welsh diaspora for the programme ‘Canu gyda fy arwr’ (‘Singing with my hero’), where the tenor Rhys Meirion gives the opportunity for individuals, duets, small groups of friends or families to sing with their hero – or heroes! Contact Rhys Lloyd for more information about the series – rhys.lloyd@cwmnida.tv or + 44-7813-788609.  Closing date for applications is 30 June 2021.

Mae S4C yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan y Cymry ar wasgar ynglŷn â’r rhaglen ‘Canu gyda fy arwr’, lle mae’r tenor Rhys Meirion yn rhoi’r cyfle i unigolion, deuawdau, grwpiau bach o ffrindiau neu theuluoedd i ganu gyda’u harwr – neu arwyr! Cysylltwch â Rhys Lloyd am fwy o wybodaeth am y gyfres – rhys.lloyd@cwmnida.tv neu +44-7813-788609.  Y dyddiad cau yw Mehefin 30 2021

On the Horizon: Welsh – Irish Connections / Ar y Gorwel: Cysylltiadau Cymreig – Gwyddelig

On Thurs 17 June, you are invited by Dirty Protest & Fishamble to the sharing of 3 new short plays written collaboratively between Welsh & Irish writers! Attendees will experience the very first public sharing of these plays, read by Welsh and Irish actors, and to hear more about the collaborations in a post-reading Q+A with the writers.

Dirty Protest is Wales’ award-winning theatre company leading the development, promotion and production of new writing for performance.  Fishamble is an Olivier Award-winning Irish theatre company that discovers, develops and produces new plays of national importance with a global reach, while championing the role of the playwright.  For this online event, they have joined forces to pair up Welsh and Irish writers to collaborate on three new short plays!

Full details are at https://www.eventbrite.co.uk/e/on-the-horizon-welsh-irish-connections-tickets-153487365843 .  It is a long event, running from 10.00am to 2.30 pm but it is free and one could dip in and out, e.g. to hear the plays being read between 11.15 and 12.30 or the discussion about “current and future opportunities for Welsh-Irish connections through art” from 1.00 to 2.30.

 

Ar ddydd Iau 17 Mehefin, fe’ch gwahoddir gan Dirty Protest & Fishamble i rannu 3 drama fer newydd a ysgrifennwyd ar y cyd rhwng awduron o Gymru ac Iwerddon! Bydd mynychwyr yn profi rhaniad cyhoeddus cyntaf un o’r dramâu hyn, wedi’u darllen gan actorion o Gymru ac Iwerddon, ac i glywed mwy am y cydweithrediadau mewn Q + A ar ôl y darllen gyda’r ysgrifenwyr.

Dirty Protest yw cwmni theatr Cymreig sy’n arwain y gwaith o ddatblygu, hyrwyddo a chynhyrchu ysgrifennu newydd ar gyfer perfformio.  Mae Fishamble yn gwmni theatr Gwyddelig sydd wedi ennill Gwobr Olivier ac sy’n darganfod, datblygu a chynhyrchu dramâu newydd o bwysigrwydd cenedlaethol gyda chyrhaeddiad byd-eang, wrth hyrwyddo rôl y dramodydd.  Ar gyfer y digwyddiad ar-lein hwn, mae nhw wedi ymuno er mwyn creu parau o ddramodwyr Cymreig a Gwyddelig i gydweithio ar dair drama fer newydd!

Mae manylion llawn i’w cael ar https://www.eventbrite.co.uk/e/on-the-horizon-welsh-irish-connections-tickets-153487365843 .  Mae’n ddigwyddiad hir, yn rhedeg rhwng 10.00am a 2.30 pm ond mae’n rhad ac am ddim a gallai pobl dipio i mewn ac allan, e.e. i glywed y dramâu yn cael eu darllen rhwng 11.15 a 12.30 neu’r drafodaeth am “gyfleoedd presennol ac yn y dyfodol ar gyfer cysylltiadau Cymraeg-Gwyddelig trwy gelf” rhwng 1.00 a 2.30.