Blog

Pizza Boys

Orchard Media, in Cardiff are currently starting production on series 2 of ‘Pizza Boys’ for S4C. The programme will involve two Cardiff based pizza makers visiting each country involved in the Rugby Six Nations competition and they are planning to base one of the episodes in Cork and will be arriving on 19th September.

They would like to see if the pizza makers (who are Welsh speakers) could meet up with any Welsh speakers when they get to Cork for a drink and a chat. If any Welsh speakers based in Cork are interested in being involved, contact Esther Davies in Orchard Media at Esther.Davies@thinkorchard.com.

Mae Orchard Media o Gaerdydd yn dechrau gweithio ar hyn o bryd ar gyfres 2 o ‘Pizza Boys’ ar gyfer S4C. Bydd y rhaglen yn cynnwys dau wneuthurwr pizza o Gaerdydd yn ymweld â phob gwlad sy’n cymryd rhan yng nghystadleuaeth Rygbi’r Chwe Gwlad ac mae nhw’n bwriadu seilio un o’r penodau yng Nghorc. Byddant yn cyrraedd yna ar 19 Medi.

Hoffent weld a allai’r gwneuthurwyr pizza (sy’n siaradwyr Cymraeg) gwrdd ag unrhyw siaradwyr Cymraeg ar ôl cyrraedd Corc i gael diod a sgwrs. Os oes gan unrhyw siaradwyr Cymraeg sydd wedi’u lleoli yng Nghorc ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch ag Esther Davies yn Orchard Media ar Esther.Davies@thinkorchard.com.

Canu gyda fy arwr / Singing with my hero

S4C is keen to receive applications from the Welsh diaspora for the programme ‘Canu gyda fy arwr’ (‘Singing with my hero’), where the tenor Rhys Meirion gives the opportunity for individuals, duets, small groups of friends or families to sing with their hero – or heroes! Contact Rhys Lloyd for more information about the series – rhys.lloyd@cwmnida.tv or + 44-7813-788609.  Closing date for applications is 30 June 2021.

Mae S4C yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan y Cymry ar wasgar ynglŷn â’r rhaglen ‘Canu gyda fy arwr’, lle mae’r tenor Rhys Meirion yn rhoi’r cyfle i unigolion, deuawdau, grwpiau bach o ffrindiau neu theuluoedd i ganu gyda’u harwr – neu arwyr! Cysylltwch â Rhys Lloyd am fwy o wybodaeth am y gyfres – rhys.lloyd@cwmnida.tv neu +44-7813-788609.  Y dyddiad cau yw Mehefin 30 2021

On the Horizon: Welsh – Irish Connections / Ar y Gorwel: Cysylltiadau Cymreig – Gwyddelig

On Thurs 17 June, you are invited by Dirty Protest & Fishamble to the sharing of 3 new short plays written collaboratively between Welsh & Irish writers! Attendees will experience the very first public sharing of these plays, read by Welsh and Irish actors, and to hear more about the collaborations in a post-reading Q+A with the writers.

Dirty Protest is Wales’ award-winning theatre company leading the development, promotion and production of new writing for performance.  Fishamble is an Olivier Award-winning Irish theatre company that discovers, develops and produces new plays of national importance with a global reach, while championing the role of the playwright.  For this online event, they have joined forces to pair up Welsh and Irish writers to collaborate on three new short plays!

Full details are at https://www.eventbrite.co.uk/e/on-the-horizon-welsh-irish-connections-tickets-153487365843 .  It is a long event, running from 10.00am to 2.30 pm but it is free and one could dip in and out, e.g. to hear the plays being read between 11.15 and 12.30 or the discussion about “current and future opportunities for Welsh-Irish connections through art” from 1.00 to 2.30.

 

Ar ddydd Iau 17 Mehefin, fe’ch gwahoddir gan Dirty Protest & Fishamble i rannu 3 drama fer newydd a ysgrifennwyd ar y cyd rhwng awduron o Gymru ac Iwerddon! Bydd mynychwyr yn profi rhaniad cyhoeddus cyntaf un o’r dramâu hyn, wedi’u darllen gan actorion o Gymru ac Iwerddon, ac i glywed mwy am y cydweithrediadau mewn Q + A ar ôl y darllen gyda’r ysgrifenwyr.

Dirty Protest yw cwmni theatr Cymreig sy’n arwain y gwaith o ddatblygu, hyrwyddo a chynhyrchu ysgrifennu newydd ar gyfer perfformio.  Mae Fishamble yn gwmni theatr Gwyddelig sydd wedi ennill Gwobr Olivier ac sy’n darganfod, datblygu a chynhyrchu dramâu newydd o bwysigrwydd cenedlaethol gyda chyrhaeddiad byd-eang, wrth hyrwyddo rôl y dramodydd.  Ar gyfer y digwyddiad ar-lein hwn, mae nhw wedi ymuno er mwyn creu parau o ddramodwyr Cymreig a Gwyddelig i gydweithio ar dair drama fer newydd!

Mae manylion llawn i’w cael ar https://www.eventbrite.co.uk/e/on-the-horizon-welsh-irish-connections-tickets-153487365843 .  Mae’n ddigwyddiad hir, yn rhedeg rhwng 10.00am a 2.30 pm ond mae’n rhad ac am ddim a gallai pobl dipio i mewn ac allan, e.e. i glywed y dramâu yn cael eu darllen rhwng 11.15 a 12.30 neu’r drafodaeth am “gyfleoedd presennol ac yn y dyfodol ar gyfer cysylltiadau Cymraeg-Gwyddelig trwy gelf” rhwng 1.00 a 2.30.

LIVE (Llŷn IVeragh Eco-museums)

LIVE (Llŷn IVeragh Eco-museums) is a new cross border sustainable tourism project taking place between South Kerry and Pen Llŷn, as part of the Ireland Wales Cooperation Programme.  Its overall aim is to enable coastal communities to promote their natural and cultural assets, creating opportunities for sustainable tourism, especially outside of the traditional peak tourist seasons.  Research associated with the project is about natural heritage and environmental knowledge relating to these two beautiful peninsulas, but is also focused on creating legacies, building on the connections between the communities of Pen Llŷn and Uíbh Ráthach, their shared heritage, cultures and languages. Rural communities working together.

More information about the project can be obtained by visiting their excellent and informative website at https://www.ecomuseumlive.eu.

Mae LIVE (Llŷn IVeragh Eco-amgueddfeydd) yn gydweithrediad rhwng sefydliadau cymunedol, adrannau academaidd a llywodraethau lleol yng Nghymru ac Iwerddon.  Ei nod cyffredinol yw galluogi cymunedau arfordirol i wneud y gorau o’u hasedau naturiol a diwylliannol, er mwyn creu cyfleoedd ar gyfer datblygu twristiaeth gynaliadwy, yn enwedig yn y cyfnodau tu allan i’r cyfnodau sy’n boblogaidd gan dwristiaid yn draddodiadol.  Mae’r ymchwil sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn ymwneud â threftadaeth naturiol a gwybodaeth amgylcheddol sy’n gysylltiedig â’r ddau benrhyn hardd hyn, ond hefyd yn canolbwyntio ar greu etifeddiaeth, gan adeiladu ar y cysylltiadau rhwng cymunedau Pen Llŷn ac Uíbh Ráthach, eu treftadaeth, eu diwylliannau a’u hieithoedd rhanedig.  Cymunedau gwledig yn gweithio gyda’i gilydd.

Mae mwy o wybodaeth am y prosiect i’w cael trwy ymweld â’u gwefan ragorol ac addysgiadol ar https://www.ecomuseumlive.eu.

Literature Ireland

Literature Ireland is looking for a reader of an (Irish) English to Welsh text. They are looking for readers who are fluent in both languages, but also have an understanding of some of the particularities of English phrasing and way of speaking (and writing) in Ireland.

To briefly summarize, Literature Ireland awards grants to international publishers in order to help offset the cost of translating Irish literature. Their website has more information about them. For each grant application, they commission an independent report on the translation, which is considered by the Board of Literature Ireland to help them make a decision.

If you know of any Welsh translators or academics or otherwise, who are familiar in some capacity with Irish writing, and would be interested in being a reader for them, please email Lynsey Reed at lynsey@literatureireland.com.


Mae Literature Ireland yn chwilio am ddarllenydd darnau Saesneg (Gwyddelig) i Gymraeg. Maen nhw’n chwilio am ddarllenwyr sy’n rhugl yn y ddwy iaith, ond sydd hefyd â dealltwriaeth o rai o nodweddion penodol brawddeg Saesneg a ffordd o siarad (ac ysgrifennu) yn Iwerddon.

Yn fyr, mae Literature Ireland yn rhoi grantiau i gyhoeddwyr rhyngwladol er mwyn helpu gyda’r gost cyfieithu llenyddiaeth Wyddelig. Mae gan eu gwefan mwy o wybodaeth amdanynt. Ar gyfer pob cais am grant, maent yn comisiynu adroddiad annibynnol ar y cyfieithiad, a ystyrir gan Fwrdd Llenyddiaeth Iwerddon i’w helpu i wneud penderfyniad.

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw gyfieithwyr neu academyddion Cymreig, sy’n gyfarwydd i ryw raddau â llenyddiaeth Wyddelig, ac a fyddai â diddordeb mewn bod yn ddarllenydd ar eu cyfer, e-bostiwch Lynsey Reed ar lynsey@literatureireland.com.