Blog

Yma o Hyd

The Irish Times website has published a video of Dublin Welsh Male Voice Choir singing Dafydd Iwan’s stirring song Yma o Hyd (Still Here), the adopted anthem of the Welsh soccer team, recorded on the evening that Wales played their opening game in the 2022 World Cup.  The video can be viewed at https://www.irishtimes.com/video/video/2022/11/22/dublins-welsh-male-voice-choir-perform-yma-o-hyd/.

Dublin Welsh choir is always keen to attract new members, particularly Welsh people who are living in Ireland.


Mae gwefan yr Irish Times wedi cyhoeddi fideo o Gôr Meibion Cymry Dulyn yn canu cân gynhyrfus Dafydd Iwan Yma o Hyd, anthem fabwysiedig tîm pêl-droed Cymru, a recordiwyd ar y noson y chwaraeodd Cymru eu gêm agoriadol yng Nghwpan y Byd 2022. Gellir gweld y fideo trwy fynd i https://www.irishtimes.com/video/video/2022/11/22/dublins-welsh-male-voice-choir-perform-yma-o-hyd/ .

Mae côr Cymry Dulyn yn awyddus i ddenu aelodau newydd, yn enwedig Cymry sy’n byw yn Iwerddon.

EGM 23/11/2022 CCA

Following a decision taken at our AGM on 19th October, we will be holding an online EGM via Zoom at 8.30pm on Wednesday 23rd November.  The EGM is being called to discuss the following proposal:

It is proposed that the constitution of the society be suspended, with the effect that management of the society by a committee and the holding of an annual general meeting is also suspended.  Any activities will be managed through the Draig Werdd website and the Draig Werdd Facebook group, which will continue to operate.  A number of trustees will be elected to manage the society’s assets – these consist solely of an AIB current account. 

We’d like to encourage as many people as possible to join the meeting in order to contribute to the discussion on the future running of the society.  If you would like to take part, please send an email to info@welshsociety.ie for the joining instructions.


Yn dilyn penderfyniad a wnaed yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 19eg Hydref, byddwn yn cynnal CCA ar-lein am 8.30pm ddydd Mercher 23 Tachwedd. Mae’r CCA yn cael ei alw i drafod y cynnig canlynol:

Cynigir bod cyfansoddiad y gymdeithas yn cael ei atal, gyda’r effaith bod rheolaeth y gymdeithas gan bwyllgor a chynnal cyfarfod cyffredinol blynyddol hefyd yn cael ei atal. Bydd unrhyw weithgareddau yn cael eu rheoli trwy wefan Draig Werdd a grŵp Facebook Draig Werdd, a fydd yn parhau i weithredu. Bydd nifer o ymddiriedolwyr yn cael eu hethol i reoli asedau’r gymdeithas – mae’r rhain yn cynnwys cyfrif AIB yn unig.

Rydym yn annog cymaint o bobl â phosibl i ymuno â’r cyfarfod er mwyn cyfrannu at y drafodaeth ar rediad y gymdeithas yn y dyfodol. Os hoffech gymryd rhan, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie i dderbyn y cyfarwyddiadau ymuno.

AGM report / Adroddiad y CCB

At our recent AGM it was agreed that we would hold an EGM as soon as possible to discuss a proposal to terminate the current committee-based management of the society.   Two weeks notice will be given publicly when a date for the meeting has been fixed.  The current committee agreed to remain in place pending the decision of the EGM.

The minutes of the AGM can be viewed at AGM minutes 2022

Yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar cytunwyd y byddem yn cynnal CCA cyn gynted â phosibl i drafod cynnig i derfynu rheolaeth bresennol y gymdeithas ar sail pwyllgor. Rhoddir rhybudd o bythefnos yn gyhoeddus pan fydd dyddiad wedi’i bennu ar gyfer y cyfarfod. Cytunodd y pwyllgor presennol i aros yn ei le tra’n aros am benderfyniad y CCA.

Gellir gweld cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (yn Saesneg) ar AGM minutes 2022