Thank you to all that came on 30 August to Sophie’s, it was lovely to meet you all and to introduce myself a bit more and the aims and progression of the GlobalWelsh initiative. As mentioned before, any questions can be directed to me or go to GlobalWelsh.com.  I understand that a lot of people have work or kids to deal with/look after on a Friday night. If it’s better that we do meet ups another time, please let me know and we’ll try our best to accommodate everyone. Any other suggestions about what you’d like to see more from us would be much appreciated as well.  Evan Aitken – evan@globalwelsh.com
The next meetup;
28th Sept – The Duke, Duke Street, Dublin 6:30pm
Diolch i bawb a ddaeth ar 30 Awst i Sophie’s, roedd yn hyfryd cwrdd â chi i gyd ac i gyflwyno ychydig yn fwy amdanaf fi fy hun a nodau a dilyniant y fenter GlobalWelsh. Fel y soniwyd o’r blaen, gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau ataf neu fynd i GlobalWelsh.com. Rwy’n deall bod gan lawer o bobl waith neu blant i ddelio â nhw/gofalu amdanyn nhw ar nos Wener. Os yw’n well ein bod ni’n cwrdd o dro i dro, rhowch wybod i mi a byddwn yn ceisio ein gorau i ddarparu ar gyfer pawb. Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr hefyd unrhyw awgrymiadau eraill am yr hyn yr hoffech weld mwy gennym. Evan Aitken – evan@globalwelsh.com
Cyfarfod nesaf:
28 Medi – The Duke, Duke Street, Dulyn 6:30yh

My name is Evan, I’m the new head of the GlobalWelsh Dublin Hub – GlobalWelsh being a community of Welsh people wanting to network and invest in Wales. A number of city hubs have been set up already, to find out more please visit www.globalwelsh.com and feel free to register! I suggest the best way forward is for us to have two more meetings where we try to find more people who could come and to get to know each other better. This way if people are on holiday or have other plans next month, they have at least enough time to plan for the second meeting. I’m suggesting; 30th August– Sophie’s, 33 Harcourt Street, Dublin 6:30pm;  28th September – The Duke, Duke Street, Dublin  6:30pm
I’ll also talk to them about opening an official DublinHub Facebook or Linkedin page where we can all join up.
Evan ydw i, pennaeth newydd Hwb Dulyn GlobalWelsh.   Mae GlobalWelsh yn gymuned o Gymry sydd eisiau rhwydweithio a buddsoddi yng Nghymru. Mae nifer o hybiau dinas wedi’u sefydlu eisoes, i ddarganfod mwy ewch i www.globalwelsh.com ac mae croeso i chi gofrestru!  ‘Naethom ni gael ein cyfarfod cyntaf mis diwethaf a hollol llwyddiant odd e.  Rwy’n awgrymu mai’r ffordd orau ymlaen yw i ni gael dau gyfarfod arall lle rydyn ni’n ceisio dod o hyd i fwy o bobl a allai ddod ac i ddod i adnabod ein gilydd yn well. Fel hyn, os yw pobl ar wyliau neu os oes ganddyn nhw gynlluniau eraill y mis nesaf, mae ganddyn nhw o leiaf ddigon o amser i gynllunio ar gyfer yr ail gyfarfod. Rwy’n awgrymu: 30 Awst – Sophie’s, 33 Harcourt Street, Dublin 6:30pm; 28 Medi – The Duke, Duke Street, Dublin 6:30pm
Byddaf hefyd yn siarad â nhw am agor tudalen Facebook neu Linkedin swyddogol DublinHub lle gallwn ni i gyd ymuno.

Helo o Gymru!

Apologies this has taken so long, but thought you may like to share this with your members.

 The first ‘Inaugural Global Welsh Cwtch’ will be held at 37 Dawson Street in Dublin on Friday July 26th at 6.30pm.

 Global Welsh is an organisation that is connecting the Welsh diaspora across the world to create a network of people who are Welsh or with connections to Wales.

Take a look at their website or Twitter; Facebook; LinkedIn or Instagram … they’re a phenomenal crowd who have already launched a hub in London and Tokyo and the hope is to launch the next in Dublin as they work towards connecting all of us Cymry across the world.

 I’m flying over for what they’re referring to as ‘The Inaugural Global Welsh Cwtch’ so would be great to meet you!

 Website www.globalwelsh.org

 Twitter @GlobalWelsh

 Hopefully see you there.

 Regards

 Vicky

Tango tours in Aberystwyth are organising a 17-day tour to Patagonia in November 2019 in the company of singers Rhys Meirion, Aled Wyn Davies and their pianist Menna Griffiths, where you will not only enjoy the numerous concerts and social activities but you will also be supporting the Welsh schools in this unique region of Argentina.  These two famous Welsh tenors will be joined by numerous local artists, to include singing gaucho Alejandro Jones, Billy Hughes and many more.  Click here to see the full itinerary.  Go to www.teithiautango.co.uk or email post@teithiautango.co.uk for more information.


Mae Teithiau Tango yn Aberystwyth yn trefnu taith o 17 diwrnod i’r Wladfa ym mis Tachwedd 2019 yng nghwmni’r cantorion Rhys Meirion, Aled Wyn Davies a’u pianydd Menna Griffiths, lle byddwch chi’n gallu mwynhau’r cyngherddau a’r gweithgareddau cymdeithasol niferus a hefyd yn cefnogi’r ysgolion Cymraeg yn y rhanbarth unigryw hwn o’r Ariannin. Bydd y ddau denor enwog hyn yn ymuno â nifer o artistiaid lleol, gan gynnwys y canwr gaucho Alejandro Jones, Billy Hughes a llawer mwy.  Cliciwch yma i weld manylion y daith yn llawn.  Ewch i www.teithiautango.co.uk neu e-bostiwch post@teithiautango.co.uk am fwy o fanylion.

The National Theatre Wales, based in Cardiff, is travelling to Ireland from May 22 to June 1 to tour their production, Cotton Fingers.  They will be visiting Belfast, Derry, Dublin and Bray.  A timely, politically-charged show, written by award-winning writer Rachel Trezise at the time of the historic referendum of the 8th amendment in Ireland, Cotton Fingers takes us on a journey from Belfast to Cardiff.

For more details and to book tickets go to https://www.nationaltheatrewales.org/ntw_shows/cotton-fingers-tour.

Mae Theatr Cenedlaethol Cymru, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, yn teithio i Iwerddon rhwng 22 Mai a 1 Mehefin i fynd â’u cynhyrchiad, Cotton Fingers, ar daith. Byddant yn ymweld â Belfast, Derry, Dulyn a Bray. Mae Cotton Fingers yn sioe amserol, wleidyddol, wedi’i hysgrifennu gan yr awdur arobryn Rachel Trezise ar adeg refferendwm hanesyddol yr 8fed newidiant i’r cyfansoddiad yn Iwerddon.

Am fwy o fanylion ac i archebu tocynnau ewch i https://www.nationaltheatrewales.org/ntw_shows/cotton-fingers-tour.

Top