Blog

Welsh Diaspora Evening Photos / Lluniau Noson Alltudion Cymreig

Our Welsh Diaspora Evening at the CHQ Building in Dublin on Tuesday 10th March just managed to precede the shutdown due to the Covid19 emergency, so we were luckily able to celebrate St. David’s Day as part of Wales Week Dublin 2020 without any hindrance or restrictions.

The foyer of the CHQ Building itself provided a spacious and resonant setting for eating, drinking and socialising and for listening to the atmospheric harp playing of Ann Jones Walsh and the powerful singing of Dublin Welsh Male Voice Choir, with their conductor Brian Murphy and accompanist John Shera.   The high-tech Dome Cymru, which had been brought over from Wales and assembled in the foyer, was a novel and comfortable location for various talks during the evening, including prose and poetry readings, sample Welsh lessons and a presentation from Global Welsh Dublin on their plans for the future.

Go to the Gallery page of our website to seem some photos of the evening and to see a video of a rousing performance of ‘Rachie’ by the choir.

Llwyddodd ein Noson Alltudion Cymreig yn Adeilad CHQ yn Nulyn ddydd Mawrth 10 Mawrth i ragflaenu’r problemau oherwydd argyfwng Covid19, felly roeddem yn ffodus yn gallu dathlu Dydd Gŵyl Dewi fel rhan o Wythnos Cymru Dulyn 2020 heb unrhyw rwystr na chyfyngiadau.

Roedd cyntedd Adeilad CHQ ei hun yn darparu lleoliad eang a soniarus ar gyfer bwyta, yfed a chymdeithasu ac ar gyfer gwrando ar chwarae hyfryd o’r delyn gan Ann Jones Walsh, ac ar ganu pwerus Côr Meibion Cymry Dulyn, gyda’u harweinydd Brian Murphy a’u cyfeilydd John Shera. Roedd y Dome Cymru uwch-dechnoleg, a oedd wedi cael ei dwyn drosodd o Gymru a’i ymgynnull yn y cyntedd, yn lleoliad newydd a chyfforddus ar gyfer sgyrsiau amrywiol yn ystod y noson, gan gynnwys darlleniadau rhyddiaith a barddoniaeth, gwersi Cymraeg enghreifftiol a chyflwyniad gan Global Welsh Dublin ar eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Ewch i dudalen Oriel ein gwefan i wylio rhai lluniau o’r noson ac i weld fideo o berfformiad llawn bwrlwm o ‘Rachie’ gan y côr.

 

 

 

Welsh diaspora evening 10/3/20 Noson alltudion Cymreig

Everything is coming into place for our Welsh diaspora evening, taking place in Dublin from 6.30-9pm next Tuesday evening 10th March, with Dome Cymru now installed in the CHQ Building, Custom House Quay, Dublin 1.  This is a great opportunity for Welsh exiles and friends in Ireland to get together with food and drink, poetry and prose, music from choir and harp and lots more, so come along and join us in this unique venue.  Admission is free and there is no need to book – just turn up on the night.

This event is being held as part of Wales Week in Dublin, which runs from March 9-13.  Go to the Wales Week Dublin website for a full list of events for the week.

Mae popeth yn dod yn ei le ar gyfer ein Noson alltudion Cymreig, a gynhelir yn Nulyn rhwng 6.30-9pm nos Fawrth nesaf 10 Mawrth, gyda Dome Cymru bellach wedi’i osod yn Adeilad CHQ, Custom House Quay, Dulyn 1. Dyma gyfle gwych i alltudion Cymreig a’u ffrindiau yn Iwerddon i ddod i’w gilydd gyda bwyd a diod, barddoniaeth a rhyddiaith, cerddoriaeth gan gôr a thelyn a llawer mwy, felly dewch draw i ymuno â ni yn y lleoliad unigryw hwn. Mae mynediad am ddim ac nid oes angen archebu – dewch draw ar y noson.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal fel rhan o Wythnos Cymru yn Nulyn, sy’n rhedeg o Fawrth 9-13. Ewch i wefan Wythnos Cymru Dulyn i gael rhestr lawn o’r digwyddiadau am yr wythnos.

Bethan Kilfoil, RTE in conversation with Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales Tuesday 10 March 13:00 – 14:00

A live stream to Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales, Dome Cymru, EPIC Emigration Museum, Dublin, Tuesday 10th March, 13:00-14:00

To mark International Women’s Day Sophie Howe, the Future Generations Commissioner for Wales, will be appearing via live stream in Dome Cymru as part of Wales Week in Dublin next Tuesday 10 March from 13:00 to 14:00.

Following the Well Being of Future Generations Wales Act panel discussion on the previous day, attendees will have the opportunity to be in conversation with the Future Generations Commissioner herself.   The event will be moderated by Bethan Kilfoil RTE Journalist and Draig Werdd member.

With a remit set out in law to be “the guardian of the interests of future generations in Wales”, Sophie Howe is the world’s only Future Generations Commissioner.   Sophie took up her post in 2016 and has led high profile interventions around transport planning, education reform and climate change, challenging the Government and others to demonstrate how they are taking account of future generations.  She is named in the top 100 Business Women in Wales, is a fellow at Cardiff University Business School and Swansea University, holds an Honorary Doctorate from the University of Wales Trinity Saint David and a degree in law and politics. She lives in Cardiff with her husband and their five children.

Click here if you’d like to register for this event.

Happy St. David’s Day / Dydd Gŵyl Dewi Hapus

Wherever you happen to be in the world, we’d like to wish you a happy St. David’s Day from Draig Werdd, the Welsh Society in Ireland, and hope that you have an enjoyable and celebratory day.

We will be delaying our St. David’s Day celebrations in Ireland until Tuesday evening March 10th, when we will be hosting an evening in Dome Cymru in the EPIC CHQ Building in Dublin, as part of Wales Week in Dublin which is taking place at the Dome from 9-13 March. So if you get a chance, come along and join our celebrations with food and drink, music on harp and in song (featuring Dublin Welsh choir performing a selection of Welsh pieces), poetry and prose, Welsh lessons and more. More details at http://www.welshsociety.ie/wales-week-dublin-9-13-3-wythnos-cymru-dulyn.

Ble bynnag rydych chi’n digwydd bod yn y byd, hoffem ddymuno Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi o Draig Werdd, y gymdeithas Gymreig yn Iwerddon, a gobeithio y cewch chi ddiwrnod hyfryd a llawn dathlu.

Byddwn yn gohirio ein dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Iwerddon tan nos Fawrth 10 Mawrth, pan fyddwn yn cynnal noson yn Dôm Cymru yn Adeilad EPIC CHQ yn Nulyn, fel rhan o Wythnos Cymru yn Nulyn sy’n cael ei chynnal yn y Dôm o 9-13 Mawrth. Felly os cewch y cyfle, dewch draw i ymuno â’n dathliadau gyda bwyd a diod, cerddoriaeth ar y delyn ac mewn cân (gyda chôr Cymru Dulyn yn perfformio detholiad o ddarnau Cymraeg), barddoniaeth a rhyddiaith, gwersi Cymraeg a mwy. Mwy o fanylion ar http://www.welshsociety.ie/wales-week-dublin-9-13-3-wythnos-cymru-dulyn.

Wales Week Dublin 9-13/3 Wythnos Cymru Dulyn

To coincide with St. David’s Day celebrations in Ireland, Wales Week Dublin will be taking place at Dome Cymru, EPIC CHQ building, Dublin 1 from Monday 9 March to Friday 13 March.  Wales Week is a world-wide initiative which supports and encourages activities to celebrate St. David’s Day in multiple locations around the world. Wales Week Dublin is supported by the Welsh Government, who have arranged for the 360 Tech Dome that went to Japan for the Rugby World Cup in 2019 to visit Dublin for the week. Events will be programmed all week, ranging from breakfast events, consumer events (lunch time open to public) and afternoon and evening slots. Go to the Wales Week Dublin website for a full list of events for the week.

As part of Wales Week Dublin, Draig Werdd, in partnership with Global Welsh Dublin and Wales Week will be hosting an evening of celebration in the Dome, from 6.30pm – 9pm on Tuesday March 10th. As well as music from harp and choir, poetry and prose there will be opportunities to learn a little Welsh, hear of Global Welsh’s future plans in Ireland, meet Pro14 rugby representatives or just socialise over some food and drink. Entry is free and no pre-booking is required – just turn up on the night.

I gyd-fynd â dathliadau Gŵyl Dewi yn Iwerddon, bydd Wythnos Cymru Dulyn yn cael ei chynnal yn Dome Cymru, adeilad EPIC CHQ, Dulyn 1 rhwng dydd Llun 9 Mawrth a dydd Gwener 13 Mawrth. Mae Wythnos Cymru yn fenter fyd-eang sy’n cefnogi ac yn annog gweithgareddau i ddathlu Dydd Gwyl Dewi mewn sawl lleoliad ledled y byd. Mae Wythnos Cymru Dulyn yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi trefnu i’r Gromen 360 Tech a aeth i Japan ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd yn 2019 ymweld â Dulyn am yr wythnos. Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal trwy’r wythnos, yn amrywio o ddigwyddiadau brecwast, digwyddiadau i ddefnyddwyr (amser cinio ar agor i’r cyhoedd) a slotiau prynhawn a min nos. Ewch i wefan Wythnos Cymru Dulyn i gael rhestr lawn o ddigwyddiadau am yr wythnos.

Fel rhan o Wythnos Cymru Dulyn, bydd Draig Werdd, mewn partneriaeth â Global Welsh Dulyn a Wythnos Cymru yn cynnal noson o ddathlu yn y Gromen, rhwng 6.30pm a 9pm nos Fawrth 10 Mawrth. Yn ogystal â cherddoriaeth gan delyn a chôr, barddoniaeth a rhyddiaith bydd cyfleoedd i ddysgu ychydig o Gymraeg, clywed am gynlluniau Global Welsh yn Iwerddon, cwrdd â chynrychiolwyr rygbi Pro14 neu jyst gymdeithasu dros ychydig o fwyd a diod. Mae’r mynediad am ddim a ‘does dim angen archebu ymlaen llaw – dewch draw ar y noson.