Blog

Irish Choir visits Wales / Côr Gwyddelig yn ymweld â Chymru

Galway resident Rhodri Ceredig (originally from Aberystwyth) recently accompanied the Corrib male voice choir from County Galway on a trip to Wales, where they linked up with a number of Welsh choirs across the country, from Caernarfon to the Rhondda, to perform and to socialise.  The trip turned out to be a very enjoyable experience for all those involved.  If you’d like to know more about it, Rhodri has written an account of the trip which is available to read on our website at www.welshsociety.ie/news-and-events.


Teithiodd Rhodri Ceredig (yn wreiddiol o Aberystwyth)  yn ddiweddar â chôr meibion Corrib o Swydd Galway ar daith i Gymru, lle buont yn cwrdd â nifer o gorau Cymreig ledled y wlad, o Gaernarfon i’r Rhondda, i berfformio ac i gymdeithasu.  Roedd y daith yn brofiad pleserus iawn i bawb a gymerodd ran. Os hoffech wybod mwy amdani, mae Rhodri wedi ysgrifennu adroddiad o’r daith sydd ar gael i’w ddarllen (yn Saesneg) ar ein gwefan ar www.welshsociety.ie/news-and-events.

Ireland-Wales Research and Innovation Showcase 12/03/24 Arddangosfa Ymchwil ac Arloesi Iwerddon-Cymru

The Celtic Academies Alliance (the Learned Society of Wales, the Royal Irish Academy, and the Royal Society of Edinburgh) is holding a showcase of research excellence and impact created through collaborations between Wales, Scotland, and Ireland from 11.00-16.00 on the 12th March at the Royal Irish Academy in Dublin.   

Those present will hear about Irish- and Welsh-Jewish histories from experts at Bangor University and Trinity College Dublin funded through a pilot Ireland-Wales research collaboration scheme by Agile Cymru. The event will also feature previous successful research collaborations between Ireland and Wales that created benefits for both countries. Presentations from the RIA-RSE Ireland-Scotland Bilateral Network Grants will offer a blueprint of success for Ireland-Wales collaboration.   Before closing, a panel of experts will discuss next steps towards fostering closer research links between Ireland and Wales.

Admission is free and can be reserved via this link: https://www.eventbrite.com/e/celtic-academies-alliance-ireland-wales-research-and-innovation-showcase-tickets-819964163887

Mae Cynghrair yr Academïau Celtaidd (Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Academi Frenhinol Iwerddon, Cymdeithas Frenhinol Caeredin) yn cynnal arddangosfa effaith a rhagoriaeth ymchwil a grëwyd drwy  gydweithrediadau rhwng Cymru, Yr Alban ac Iwerddon o 11.00-16.00 ar y 12fed o Fawrth yn yr Academi Frenhinol Wyddelig yn Nulyn.

Byddai’r rhai sydd yn bresennol yn clywed am hanes Gwyddelig a Chymreig-Iddewig, gan arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor a Trinity College Dulyn, wedi’i ariannu gan gynllun cydweithredu ymchwil peilot rhwng Cymru ac Iwerddon, gan Agile Cymru. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys gwaith ymchwil llwyddiannus gan gydweithrediadau blaenorol rhwng Cymru ac Iwerddon, a grëodd fuddion i’r ddwy wlad. Bydd cyflwyniadau gan Grantiau Rhwydwaith Dwy Ochrog Iwerddon-Yr Alban RIA-RSE yn cynnig glaslun ar gyfer llwyddiant cydweithrediad Cymru ac Iwerddon.  Cyn i’r digwyddiad ddod i ben, bydd panel o arbenigwyr yn trafod y camau nesaf o ran meithrin cysylltiadau ymchwil agosach rhwng Cymru ac Iwerddon. 

Mae mynediad am ddim a gellir ei weithredu trwy’r ddolen hon: https://www.eventbrite.com/e/celtic-academies-alliance-ireland-wales-research-and-innovation-showcase-tickets-819964163887

Happy St. David’s Day! / Dydd Gŵyl Dewi hapus!

A happy St. David’s Day to all from Draig Werdd, the Welsh Society in Ireland, wherever you happen to be, and we hope you will be celebrating our national day in whatever way you are able.   If you happen to be in Dublin on the evening of March 1st, why not join us from 6pm onwards in Arthur’s pub, 28 Thomas St, The Liberties, Dublin 8 – https://maps.app.goo.gl/SBQFAAGgWJJidxS88.


Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb o’r Ddraig Werdd, ble bynnag yr ydych yn digwydd bod, a gobeithiwn y byddwch yn dathlu ein diwrnod cenedlaethol ym mha ffordd bynnag y gallwch.
Os ydych yn digwydd bod yn Nulyn ar noson Mawrth 1af, beth am ymuno â ni o 6yh ymlaen yn nhafarn Arthur’s, 28 Thomas St, The Liberties, Dulyn 8 – https://maps.app.goo.gl/SBQFAAGgWJJidxS88.

St. David’s Day 2024 Dydd Gŵyl Dewi

If you’d like to celebrate St. David’s Day this year in Ireland, the following activities are available:

 

MARCH / MAWRTH 1

SOCIAL EVENING / NOSON GYMDEITHASOL – DUBLIN.


6pm / 6yh – Arthur’s pub, 28 Thomas St, The Liberties, Dublin 8 – https://maps.app.goo.gl/SBQFAAGgWJJidxS88.

Meet up with some of the Welsh in Dublin for a St David’s Day drink. An opportunity to meet other Welsh people living in and around the city.

 

ST DAVID’S DAY PARTY  / PARTI DYDD GŴYL DEWI – GALWAY7pm / 7yh – Covenant Christian Fellowship, 3 Sean Mulvoy Road, Galway – https://maps.app.goo.gl/M74txbgXKMr5QYmL8.

Cawl a chwis Cymraeg.

 

MARCH / MAWRTH 2

NAAS (twinned with St David’s, Pembrokeshire)

St David’s celebrations and opportunity to visit the town to discover its connection to St David.

Contact liamkenny99@gmail.com for more information

 

Classic Mountain Days

Draig Werdd member Gareth Jones has produced a pictorial mountain memoir that illustrates over 60 years of mountain exploration and adventure.  It starts in Wales, moves to Ireland and illustrates over fifty walks from Wicklow to Kerry, from Clare to Mayo and from Donegal to Down, as well as treks in the UK, Europe and America.

This book not only records the changes in the mountains but chronicles inter alia various hill walking groups including the Saturday Walkers and the” Old Farts” hiking groups – that he still treks with.

Gareth lives in Dublin with his wife Sheila and is a geologist specialising in microfossils and geothermal energy. He has spent a lifetime climbing mountains and exploring caves.

RRP €26. Draig Werdd price €23 + P&P, €6 in ireland. Orders to:

Gareth Ll. Jones, 5 Kennington Crescent, Templeogue, Dublin 6W, Ireland. D6W PV22

+353868118882           conodate@mac.com

Mae’r aelod Draig Werdd Gareth Ll. Jones wedi cynhyrchu cofiant darluniadol sy’n goleuo dros 60 mlynedd o archwilio mynyddoed ac antur.  Mae’n cychwyn yng Nghymru, yn symud i Iwerddon ac yn dangos dros hanner cant o deithiau cerdded o Wicklow i Kerry, o Clare i Mayo ac o Donegal i Down, yn ogystal â theithiau cerdded yn Mhrydain, Ewrop ac America.

Mae’r llyfr hwn nid yn unig yn cofnodi’r newidiadau yn y mynyddoedd ond yn croniclo, ymhlith pethau eraill, grwpiau cerdded bryniau amrywiol gan gynnwys y Saturday Walkers ac yr “Old Farts” – y mae’n dal i gerdded gyda nhw.

Mae Gareth yn byw yn Nulyn gyda’i wraig Sheila, ac mae’n ddaearegwr sy’n arbenigo mewn micropaleontoleg ac ynni geothermal. Mae wedi treulio oes yn dringo mynyddoedd ac yn archwilio ogofau.

PMA €26. Pris Draig Werdd €23 + P&P, €6 yn yr Iwerddon. Gorchmynion i:

Gareth Ll. Jones, 5 Kennington Crescent, Templeogue, Dublin 6W, Ireland. D6W PV22

+353868118882           conodate@mac.com