AGM & social evening 22/11/18 CCB & noson gymdeithasol

A reminder that we will be holding our Annual General Meeting (AGM) at 8pm next Thursday November 22 at Doyle’s Bar, College Street, Dublin 2.  We have a private room booked for our use – light food will also be provided during the evening, so this is a good opportunity to meet and socialise with other Draig Werdd members.

Among the topics to be discussed will be the future of the society – whether we wish to continue as a formal society with elected committee, bank account, general meetings etc. or whether it would be better to go forward on a more informal basis with communication via social media etc.   Please make every effort to attend so that we can have a comprehensive and inclusive discussion on the future of the society.

Nodyn i atgoffa ein bod ni’n cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) am 8yh ar nos Iau nesaf, Tachwedd 22 yn Doyle’s Bar, College Street, Dulyn 2. Mae gennym ystafell breifat ar ein cyfer – bydd bwyd ysgafn hefyd yn cael ei ddarparu yn ystod y noson, felly bydd hwn yn gyfle da i gwrdd ac i gymdeithasu gydag aelodau eraill Draig Werdd.

Ymhlith y pynciau i’w trafod bydd dyfodol y gymdeithas – a ydym am barhau fel cymdeithas ffurfiol â phwyllgor etholedig, cyfrif banc, cyfarfodydd cyffredinol ac ati, neu a fyddai’n well mynd ymlaen yn anffurfiol gyda chyfathrebu trwy gyfryngau cymdeithasol ayb?  Gwnewch bob ymdrech i fynychu’r noson er mwyn i ni gael trafodaeth gynhwysfawr a chynhwysol ar ddyfodol y gymdeithas.

UCD lecture 13/11/18 Darlith UCD

The UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore warmly invites you to a public lecture:

Coleg Cymraeg Cenedlaethol and developing higher education through the medium of Welsh: the first ten years by Dr Ioan Matthews

 Tuesday, 13 November at 6pm

Room G107, Newman Building, UCD, Belfield, Dublin

In 2007 the Welsh government made a commitment to establish a ‘college’ to develop and enhance teaching through the medium of Welsh in higher education, and in April 2011 Coleg Cymraeg Cenedlaethol (which literally translates as Welsh National College, though it has no English title) came into being. Over the next five years, more than a hundred new lecturing posts were created, and the number of students studying some element of their degree through the medium of Welsh has increased in almost all supported areas. Following a recent review the Welsh Government has now extended the remit of the Coleg to include Further Education and Work-Based Learning.

In this talk, Dr Ioan Matthews, Chief Executive of the Coleg since its establishment, will trace the key milestones in the Coleg’s story so far, explaining how it has interacted with individual institutions and how it seeks to map out a national strategy which encompasses the individual missions of Welsh universities. The talk will also explore the challenges faced by the Coleg as it enters its second decade.

All are welcome to attend.

parallel.cymru

parallel.cymru is a digital magazine that presents Welsh-language magazine articles side by side with English text, together with a number of resources such as grammar guides, idioms, Book of the Month and lots more. All the content is available for free, from any browser anywhere in the world, and is updated several times a week.

A recently added page contains a list of 70+ Welsh groups and societies around the world, which includes Draig Werdd, the Welsh Society in Ireland: https://parallel.cymru/world/.

There’s also a trilingual article about Welsh and Irish here: https://parallel.cymru/joe-mitchell-creur-geiriadur-cymraeg-gwyddeleg-cyntaf/
parallel.cymru provides a great way for people outside of Wales to keep connected with the language and culture so bookmark it for future reference.

Mae parallel.cymru yn gylchgrawn digidol sy’n cyflwyno erthyglau cylchgrawn Cymraeg ochr yn ochr â thestun Saesneg, ynghyd â nifer o adnoddau megis canllawiau gramadeg, idiomau, Llyfr y Mis a llawer mwy. Mae’r holl gynnwys ar gael am ddim, o unrhyw borwr yn unrhyw le yn y byd, ac fe’i diweddarir sawl gwaith yr wythnos.

Mae tudalen sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar yn cynnwys rhestr o 70+ o grwpiau a chymdeithasau Cymru ledled y byd, sy’n cynnwys Draig Werdd, y Gymdeithas Gymreig yn Iwerddon: https://parallel.cymru/world/.

Mae yna hefyd erthygl dairieithog am y Gymraeg a’r Gwyddelig yma: https://parallel.cymru/joe-mitchell-creur-geiriadur-cymraeg-gwyddeleg-cyntaf/

Mae parallel.cymru yn ffordd wych i bobl y tu allan i Gymru gadw cysylltiad â’r iaith a’r diwylliant, felly nodwch hi ar gyfer y dyfodol.

Bryn Terfel in Dublin 15/02/2019 Bryn Terfel yn Nulyn

For those who are interested, Bryn Terfel will be giving a recital with the RTE National Symphony Orchestra in the National Concert Hall in Dublin on February 15, 2019.   Tickets range in price from €26 to €69 and may be purchased online at www.nch.ie.  The concert is likely to be sold out so early booking is advisable.

I’r rhai sydd â diddordeb, bydd Bryn Terfel yn canu gyda’r Gerddorfa Symffoni Genedlaethol RTE yn y Neuadd Gyngerdd Genedlaethol yn Nulyn ar 15 Chwefror, 2019. Mae tocynnau ar werth o € 26 i € 69 a gellir eu prynu ar-lein trwy www. nch.ie. Mae’n debygol y bydd y cyngerdd yn ei werthu allan felly bydd yn ddoeth i archebu yn gynnar.

Male Voice Concert in Dun Laoghaire 08/10/2018 Cyngerdd Côr Meibion yn Dun Laoghaire

To commemorate the hundredth anniversary of the sinking of the RMS Leinster on 10th October 1918, the National Maritime Museum of Ireland in Dun Laoghaire will be hosting a concert of male voice choral music at 8pm on 8th October 2018, featuring the Dublin Welsh Male Voice Choir and Côr Meibion Goronwy from Anglesey.   This is one of a series of events in the area to commemorate the sinking of the ship.

Tickets cost €15 each and may be purchased online by going to the National Maritime Museum website at  https://www.mariner.ie/events/evening-presence-2-welsh-choirs-memory-rms-leinster.

I goffáu canmlwyddiant suddo’r RMS Leinster ar 10 Hydref 1918, bydd Amgueddfa Forwrol Genedlaethol Iwerddon yn Dun Laoghaire yn cynnal cyngerdd o gerddoriaeth côrau meibion am 8yh ar 8fed Hydref 2018, gyda’r Côr Meibion Cymry Dulyn a Chôr Meibion Goronwy o Ynys Môn. Dyma un o gyfres o ddigwyddiadau yn yr ardal i goffáu suddo’r llong.

Mae’r tocynnau yn costio € 15 yr un a gellir eu prynu ar-lein trwy fynd i wefan yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol ar https://www.mariner.ie/events/evening-presence-2-welsh-choirs-memory-rms-leinster.

Top