Eisteddfod Genedlaethol Cymru (2)

Further to our earlier post about visiting the National Eisteddfod in Anglesey in August, there has been some interest in organising a group visit for those interested in making the trip.  Day returns, at €15 each, are only available on the Monday, Wednesday and Thursday of the week of the Eisteddfod (7, 9 & 10 August) – the advertised €6.50 fare is only available on Tuesdays and is already sold out on 8 August.  Cheap day returns are not available on Fridays and Saturdays.

In this case, we are proposing to visit the Eisteddfod on Monday 7 August (the August Bank Holiday in Ireland), when the ceremony of the crowning of the bard will be taking place at 16.30 in the Eisteddfod pavilion.   The travel schedule is as follows:

08.20 sailing from Dublin port to Holyhead (arrives 11.50)
12.06 bus from Holyhead railway station to Bodedern School (arrives 12.36).  The Eisteddfod field is a short walk from here
18.28 bus from Bodedern school to Holyhead railway station (arrives 18.59).
20.30 sailing from Holyhead to Dublin port (arrives 23.45).

There is some car parking available at Dublin port for €9 per day.  Alternatively a bus service runs at 07.15 from Westmoreland Street in Dublin city centre to the port at a cost of €3.  However, there is no return bus service meeting the 23.45 arrival from Holyhead.

If you are interested in travelling, send an email to info@welshsociety.ie.  Ferry tickets will need to be purchased individually.  This may be done online at https://www.stenaline.ie/ferries-to-britain/day-trips/dublin-holyhead-superferry.

Yn bellach i’n neges gynharach am ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ym mis Awst, bu rhywfaint o ddiddordeb mewn trefnu ymweliad grŵp ar gyfer nifer sydd â diddordeb mewn teithio. Mae tocynnau dychwelyd diwrnod, €15 yr un, ar gael ar y dydd Llun, dydd Mercher a’r dydd Iau yn unig ar wythnos yr Eisteddfod (7, 9 a 10 Awst) – mae’r pris €6.50 a hysbysebwyd ar gael ar ddydd Mawrth yn unig ac maen nhw eisoes wedi gwerthu allan ar 8 Awst. Nid yw tocynnau dychwelyd diwrnod ar gael o gwbl ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn.

Yn sgil hwn, rydym yn cynnig ymweliad i’r Eisteddfod ar ddydd Llun 7 Awst (Gŵyl Banc Awst yn Iwerddon), pryd y bydd y seremoni coroni’r bardd yn cael ei chynnal am 16.30 yn y pafiliwn. Mae’r amserlen teithio fel a ganlyn:

08.20 hwylio o Ddulyn i Gaergybi (cyrraedd 11.50)
12.06 bws o orsaf reilffordd Caergybi i Ysgol Bodedern (yn cyrraedd 12.36). Mae maes yr Eisteddfod yn daith fer o fan hyn
18.28 o Ysgol Bodedern i orsaf reilffordd Caergybi (yn cyrraedd 18.59).
20.30 hwylio o Gaergybi i Ddulyn (yn cyrraedd 23.45).

Mae lle parcio ar gyfer ychydig o geir ar gael ym mhorthladd Dulyn am €9 y dydd. Fel arall, mae gwasanaeth bws yn rhedeg am 07.15 o Stryd Westmoreland yng nghanol dinas Dulyn i’r porthladd am €3. Yn anffodus, nid oes gwasanaeth bws yn cwrdd â’r fferi sy’n cyrraedd 23.45 o Gaergybi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie. Bydd angen prynu tocynnau unigol i’r fferi. Gall hyn gael ei wneud ar-lein ar https://www.stenaline.ie/ferries-to-britain/day-trips/dublin-holyhead-superferry.

Posted in Blog

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

The National Eisteddfod of Wales is taking place from 4-12 August at Bodedern in Anglesey, not far from Holyhead.  If you’re interested in travelling from Ireland to visit this celebration of Wales and the Welsh language, Stena Line are offering a day return from Dublin to Holyhead for €6.50 and there is a bus available to take you from the ferry port to the Eisteddfod field.   More information on the Eisteddfod itself is available at http://www.eisteddfod.org.uk/sites/default/files/resources/14522%20Eisteddfod%20A6%20Brochure_V4.pdf.

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn cael ei gynnal o 4-12 Awst ym Modedern yn Ynys Môn, nid rhy bell o Gaergybi. Os oes gennych ddiddordeb mewn teithio o Iwerddon i ymweld â’r dathliad hwn o Gymru a’r iaith Gymraeg, mae Stena Line yn cynnig tocynnau dydd o Ddulyn i Gaergybi am €6.50 ac mae yna hefyd bws ar gael i fynd â chi o’r porthladd i faes yr Eisteddfod. Am fwy o wybodaeth am yr Eisteddfod ei hun ewch i http://www.eisteddfod.org.uk/sites/default/files/resources/14522%20Eisteddfod%20A6%20Brochure_V4.pdf.

Posted in Blog

Hedd Wyn & Francis Ledwidge 23/06/2017 Kells

As part of the Hinterland Festival 2017, which is taking place in Kells, Ireland, from 22 to 25 June, Kells-based historian and broadcaster Myles Dungan (Irish Voices from the Great War), presenter of the RTÉ radio History Show, and poet and academic Nerys Williams (Sound Archive) will discuss the connections between Irish poet Francis Ledwidge and the Welsh lyric poet Ellis Humphrey Evans (Hedd Wyn), who were both killed on the same day (31 July 1917 – the first day of the battle of Passchendaele, the third battle of Ypres) and are both buried, a few yards apart, in Artillery Wood Cemetery in Belgium. For more information, go to www.hinterland.ie.

Date: Friday 23 June 2017, 1.30pm
Venue: Church of Ireland – Merriebelle Farm Stage, Kells, Co. Meath

Fel rhan o Ŵyl Hinterland 2017, sy’n cael ei chynnal yn Kells, Iwerddon, o 22-25 Mehefin, mae’r hanesydd a’r darlledwr Myles Dungan (Irish Voices from the Great War), cyflwynydd y Sioe Hanes ar radio RTÉ, a’r bardd ac academydd Nerys Williams (Sound Archive) yn trafod y cysylltiadau rhwng y bardd Gwyddelig Francis Ledwidge a’r bardd Cymreig Ellis Humphrey Evans (Hedd Wyn), a laddwyd ar yr un diwrnod (31 Gorffennaf, 1917 –  diwrnod cyntaf brwydr Passchendaele, y trydedd frwydr Ypres) ac sydd wedi eu claddu ychydig lathenni ar wahân, ym Mynwent Artillery Wood yng Ngwlad Belg. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.hinterland.ie.

Dyddiad: Dydd Gwener 23 Mehefin 2017, 1.30yh.
Lleoliad: Eglwys Iwerddon – Merriebelle Farm Stage, Kells, Co. Meath

 

Posted in Blog

New links from our home page / Dolenni newydd o’n tudalen gartref

We have now added links to the following related websites from our home page:

The Celtic League (www.celticleague.net) – this organisation, with branches in 6 Celtic countries, was founded in 1961 by Celtic nationalists who saw the need for an inter Celtic organisation with a political dimension in order to make the peoples of the Celtic nations more aware of their commonality in terms of their language, history and culture, to further the Celtic nations’ right to independence and to promote the benefits of inter Celtic co-operation.

BreizhÉire (Brittany Ireland Association) (www.breizheire.ie) – BreizhEire is an association whose goal is to gather all Bretons
and Brittany lovers in Ireland around Breton cultural events & activities.  This includes holding a Breton dance evening (Fest Noz) on the last Saturday of each month in the Cobblestone lounge in Smithfield, Dublin.

=====================================

Rydym bellach wedi ychwanegu dolenni i’r gwefannau canlynol o’n tudalen gartref:

Y Gynghrair Geltaidd (www.celticleague.net) – sefydlwyd y mudiad hwn, gyda changhennau mewn 6 o wledydd Celtaidd, yn 1961 gan genedlaetholwyr Celtaidd oedd yn gweld yr angen am fudiad rhyng Geltaidd gyda dimensiwn gwleidyddol er mwyn gwneud bobloedd y genhedloedd Celtiaid yn fwy ymwybodol o’r pethau sydd yn gyffredin rhygddon nhw, o ran eu hiaith, hanes a diwylliant, i hyrwyddo hawl y cenhedloedd Celtaidd i annibyniaeth ac i hyrwyddo manteision cydweithrediad rhyng Celtaidd .

BreizhÉire (Cymdeithas Llydaw Iwerddon) (www.breizheire.ie) – mae BreizhEire yn gymdeithas gyda’r bwriad o ddod â Llydawyr
a’r rhai sy’n hoff o Lydaw yn Iwerddon at eu gilydd, trwy ddigwyddiadau a gweithgareddau diwylliannol Llydaweg. Mae hyn yn cynnwys cynnal noson ddawns Llydewig (Fest Noz) ar nos Sadwrn olaf pob mis yn y lolfa Cobblestone yn Smithfield, Dulyn.

Posted in Blog

BBC Radio Cymru

BBC Radio Cymru’s football magazine programme ‘Ar y Marc’ will be broadcast live from Dublin on 25th March, the morning after Wales play Ireland in a World Cup qualifier.  They are looking for Welsh-speaking football fans who live in Ireland to speak on the programme between 8.30am and 9am.   If you’d like to take part in the programme, send an email to Sandra Morris at sandra.morris@bbc.co.uk.

Bydd rhaglen gylchgrawn pêl-droed BBC Radio Cymru ‘Ar y Marc’ yn cael ei ddarlledu yn fyw o Ddulyn ar 25 Mawrth, y bore ar ôl i Gymru chwarae yn erbyn Iwerddon mewn gêm ragbrofol Cwpan y Byd. Maent yn edrych am gefnogwyr pêl-droed sydd yn siarad Cymraeg ac sy’n byw yn Iwerddon, i siarad ar y rhaglen rhwng 8:30 a 9 :00. Os hoffech chi gymryd rhan yn y rhaglen, anfonwch e-bost i Sandra Morris ar sandra.morris@bbc.co.uk.

Posted in Blog