Oriel

Noson Alltudion Cymreig 10/3/2020

Cynhaliodd Draig Werdd, ynghyd â Global Wales Dulyn, noson gymdeithasol ddydd Mawrth 10 Mawrth fel rhan o Wythnos Cymru Dulyn, a gynhaliwyd rhwng 9-13 Mawrth yng nghyntedd adeilad CHQ ar Custom House Quay yn Nulyn. Llwyddodd y rhai a oedd yn bresennol i gymdeithasu dros fwyd a diod a chawsant eu difyrru gan gerddoriaeth ar y delyn gan aelod Draig Werdd Ann Jones Walsh a Chôr Meibion Cymry Dulyn, gyda’u harweinydd Brian Murphy a’r cyfeilydd John Shera. Cafwyd darlleniadau barddoniaeth a rhyddiaith yn Gymraeg a Saesneg, rhai gwersi Cymraeg enghreifftiol a sgwrs gan Global Welsh Dulyn am eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn ystod y noson yn Dome Cymru, a godwyd fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau Wythnos Cymru Dulyn.

Party Gŵyl Dewi yn Nulyn 1/3/2019

Cynhaliodd Draig Werdd barti yn Nulyn i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar nos Wener y 1af o Fawrth 2019 yn y Dropping Well, Milltown, Dulyn 6. Ymhlith y nifer o bobl oedd yn bresennol roedd y Llysgennad Prydeinig i Iwerddon, Robin Barnett. Gydag ystafell breifat gyfforddus, bwyd a diod (gan gynnwys piciau ar y maen a bara brith), darlleniadau, gwobrwyon raffl a chanu o dan arweiniad aelodau côr Cymry Dulyn, cawsom noson bleserus a llwyddiannus i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol. Dyma rhai lluniau o’r noson.

Dathliad Gŵyl Dewi yn Amgueddfa Genedlaethol Iwerddon – 21/2/2019

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn Amgueddfa Iwerddon – Archaeoleg ar nos Iau Chwefror 21ain 2019 i nodi dydd Gŵyl Dewi ac i lansio partneriaeth newydd rhwng Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru ac Iwerddon. Yn bresennol roedd cyfarwyddwyr y ddwy amgueddfa yn ogystal â’r Arglwydd Dafydd Elis Thomas AC yn cynrychioli llywodraeth Cymru, Sean Kyne, prif chwip y llywodraeth Iwerddon a’r Gweinidog Gwladol dros yr Iaith Gwyddeleg a’r Llysgennad Prydeinig Robin. Darparwyd adloniant gan Gwyneth Glyn a Twm Morys o Gymru.

Cinio Gŵyl Dewi 2017

Cafodd ein cinio Gŵyl Dewi 2017 ei gynnal ar nos Sadwrn 4 Mawrth yng Ngwesty’r Hampton Dulyn, gyda’r bersonoliaeth teledu Gymreig Huw Llywelyn Davies fel siaradwr gwadd. ‘Roedd hyn yn un o’n dathliadau Dydd Gŵyl Dewi mwyaf pleserus, diolch i raddau helaeth i’r araith ddoniol a difyr wnaeth Huw ar ôl y cinio, ond hefyd at y cyfleusterau ardderchog, bwyd a gwasanaeth a gyflenwir gan y gwesty. Diolch i aelodau’r pwyllgor am drefnu’r digwyddiad a sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ar y noson – dathliad Dydd Gŵyl Dewi lwyddiannus arall yn Nulyn.

Mae rhai lluniau o’r noson yn cael eu dangos isod. Cliciwch ar fawdlun, i ehangu unrhyw un o’r lluniau.  Ewch i’n tudalen Archifau i weld lluniau o’n dathliadau Dydd Gŵyl Dewi eraill.

 

 

Taith Gerdded Bray-Greystones 25 Mehefin 2016

Cafodd un o’n teithiau cerdded blynyddol (neu ambellwaith dwywaith y flwyddyn) ei gynnal ar ddydd Sadwrn 25 Mehefin 2016, pan gerddasom y llwybr arfordirol o Bray i Greystones. ‘Roedd y diwrnod yn un pleserus iawn, gyda golygfeydd gwych dros Fôr Iwerddon ac ar hyd yr arfordir, a llawer o gyfle i siarad ar hyd y ffordd, a hefyd dros disgled o de neu rhywbeth cryfach yn Greystones wrth wylio Cymru yn curo Gogledd Iwerddon 1-0 yn Euro 2016.

Mae rhai lluniau o’r daith gerdded yn cael eu dangos isod – cliciwch ar unrhyw un o’r bawdluniau i’w wneud yn fwy.