Welsh lessons resume in Dublin

Draig Werdd is pleased to be able to announce that a Welsh language class will resume in Dublin this autumn.  The class will be taught by Richard Morgan and will take place using Skype on Tuesday evenings from 6pm to 8pm. The course will assume that students have made significant progress on the Duolingo Welsh English course that is available on-line and also on a smartphone app. The course book to be used as a reference will be the Cwrs Sylfaen (South Wales version), which is available for purchase on the internet via Book Depository, GWales and other websites. The course is conversational in nature and will also include well-known poetry, hymns and a collection of short stories as appropriate.

The class begins on Tuesday the 8th of September and will run for 10 weeks. The cost of the course will be €50. Classes will be limited to a maximum of 8 participants.

If you are interested in attending the class please send an email with your details to welshclass@welshsociety.ie and Richard will get back in contact with you to give you the necessary details.

Welsh Diaspora Evening Photos / Lluniau Noson Alltudion Cymreig

Our Welsh Diaspora Evening at the CHQ Building in Dublin on Tuesday 10th March just managed to precede the shutdown due to the Covid19 emergency, so we were luckily able to celebrate St. David’s Day as part of Wales Week Dublin 2020 without any hindrance or restrictions.

The foyer of the CHQ Building itself provided a spacious and resonant setting for eating, drinking and socialising and for listening to the atmospheric harp playing of Ann Jones Walsh and the powerful singing of Dublin Welsh Male Voice Choir, with their conductor Brian Murphy and accompanist John Shera.   The high-tech Dome Cymru, which had been brought over from Wales and assembled in the foyer, was a novel and comfortable location for various talks during the evening, including prose and poetry readings, sample Welsh lessons and a presentation from Global Welsh Dublin on their plans for the future.

Go to the Gallery page of our website to seem some photos of the evening and to see a video of a rousing performance of ‘Rachie’ by the choir.

Llwyddodd ein Noson Alltudion Cymreig yn Adeilad CHQ yn Nulyn ddydd Mawrth 10 Mawrth i ragflaenu’r problemau oherwydd argyfwng Covid19, felly roeddem yn ffodus yn gallu dathlu Dydd Gŵyl Dewi fel rhan o Wythnos Cymru Dulyn 2020 heb unrhyw rwystr na chyfyngiadau.

Roedd cyntedd Adeilad CHQ ei hun yn darparu lleoliad eang a soniarus ar gyfer bwyta, yfed a chymdeithasu ac ar gyfer gwrando ar chwarae hyfryd o’r delyn gan Ann Jones Walsh, ac ar ganu pwerus Côr Meibion Cymry Dulyn, gyda’u harweinydd Brian Murphy a’u cyfeilydd John Shera. Roedd y Dome Cymru uwch-dechnoleg, a oedd wedi cael ei dwyn drosodd o Gymru a’i ymgynnull yn y cyntedd, yn lleoliad newydd a chyfforddus ar gyfer sgyrsiau amrywiol yn ystod y noson, gan gynnwys darlleniadau rhyddiaith a barddoniaeth, gwersi Cymraeg enghreifftiol a chyflwyniad gan Global Welsh Dublin ar eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Ewch i dudalen Oriel ein gwefan i wylio rhai lluniau o’r noson ac i weld fideo o berfformiad llawn bwrlwm o ‘Rachie’ gan y côr.

 

 

 

Welsh diaspora evening 10/3/20 Noson alltudion Cymreig

Everything is coming into place for our Welsh diaspora evening, taking place in Dublin from 6.30-9pm next Tuesday evening 10th March, with Dome Cymru now installed in the CHQ Building, Custom House Quay, Dublin 1.  This is a great opportunity for Welsh exiles and friends in Ireland to get together with food and drink, poetry and prose, music from choir and harp and lots more, so come along and join us in this unique venue.  Admission is free and there is no need to book – just turn up on the night.

This event is being held as part of Wales Week in Dublin, which runs from March 9-13.  Go to the Wales Week Dublin website for a full list of events for the week.

Mae popeth yn dod yn ei le ar gyfer ein Noson alltudion Cymreig, a gynhelir yn Nulyn rhwng 6.30-9pm nos Fawrth nesaf 10 Mawrth, gyda Dome Cymru bellach wedi’i osod yn Adeilad CHQ, Custom House Quay, Dulyn 1. Dyma gyfle gwych i alltudion Cymreig a’u ffrindiau yn Iwerddon i ddod i’w gilydd gyda bwyd a diod, barddoniaeth a rhyddiaith, cerddoriaeth gan gôr a thelyn a llawer mwy, felly dewch draw i ymuno â ni yn y lleoliad unigryw hwn. Mae mynediad am ddim ac nid oes angen archebu – dewch draw ar y noson.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal fel rhan o Wythnos Cymru yn Nulyn, sy’n rhedeg o Fawrth 9-13. Ewch i wefan Wythnos Cymru Dulyn i gael rhestr lawn o’r digwyddiadau am yr wythnos.

Bethan Kilfoil, RTE in conversation with Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales Tuesday 10 March 13:00 – 14:00

A live stream to Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales, Dome Cymru, EPIC Emigration Museum, Dublin, Tuesday 10th March, 13:00-14:00

To mark International Women’s Day Sophie Howe, the Future Generations Commissioner for Wales, will be appearing via live stream in Dome Cymru as part of Wales Week in Dublin next Tuesday 10 March from 13:00 to 14:00.

Following the Well Being of Future Generations Wales Act panel discussion on the previous day, attendees will have the opportunity to be in conversation with the Future Generations Commissioner herself.   The event will be moderated by Bethan Kilfoil RTE Journalist and Draig Werdd member.

With a remit set out in law to be “the guardian of the interests of future generations in Wales”, Sophie Howe is the world’s only Future Generations Commissioner.   Sophie took up her post in 2016 and has led high profile interventions around transport planning, education reform and climate change, challenging the Government and others to demonstrate how they are taking account of future generations.  She is named in the top 100 Business Women in Wales, is a fellow at Cardiff University Business School and Swansea University, holds an Honorary Doctorate from the University of Wales Trinity Saint David and a degree in law and politics. She lives in Cardiff with her husband and their five children.

Click here if you’d like to register for this event.

Happy St. David’s Day / Dydd Gŵyl Dewi Hapus

Wherever you happen to be in the world, we’d like to wish you a happy St. David’s Day from Draig Werdd, the Welsh Society in Ireland, and hope that you have an enjoyable and celebratory day.

We will be delaying our St. David’s Day celebrations in Ireland until Tuesday evening March 10th, when we will be hosting an evening in Dome Cymru in the EPIC CHQ Building in Dublin, as part of Wales Week in Dublin which is taking place at the Dome from 9-13 March. So if you get a chance, come along and join our celebrations with food and drink, music on harp and in song (featuring Dublin Welsh choir performing a selection of Welsh pieces), poetry and prose, Welsh lessons and more. More details at http://www.welshsociety.ie/wales-week-dublin-9-13-3-wythnos-cymru-dulyn.

Ble bynnag rydych chi’n digwydd bod yn y byd, hoffem ddymuno Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi o Draig Werdd, y gymdeithas Gymreig yn Iwerddon, a gobeithio y cewch chi ddiwrnod hyfryd a llawn dathlu.

Byddwn yn gohirio ein dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Iwerddon tan nos Fawrth 10 Mawrth, pan fyddwn yn cynnal noson yn Dôm Cymru yn Adeilad EPIC CHQ yn Nulyn, fel rhan o Wythnos Cymru yn Nulyn sy’n cael ei chynnal yn y Dôm o 9-13 Mawrth. Felly os cewch y cyfle, dewch draw i ymuno â’n dathliadau gyda bwyd a diod, cerddoriaeth ar y delyn ac mewn cân (gyda chôr Cymru Dulyn yn perfformio detholiad o ddarnau Cymraeg), barddoniaeth a rhyddiaith, gwersi Cymraeg a mwy. Mwy o fanylion ar http://www.welshsociety.ie/wales-week-dublin-9-13-3-wythnos-cymru-dulyn.