Dewi Pádraig Dialogue 17.05.22

The Welsh Government Office in Ireland, in partnership with Wales Arts InternationalArts Council of Wales and Dublin City University are delighted to issue invites to the inaugural Dewi Pádraig Dialogue. 

2022 marks the start of the UN Decade of Indigenous Languages and this special event launches the focus of this year for Wales: Gwrando – listening to others and engaging with other languages.

Date: Tuesday 17 May
Time: 17:30 – 20:00
Location: Seamus Heaney Lecture Theatre, St Patrick’s Campus, DCU, Drumcondra Rd Upper, Drumcondra, Dublin 9.

Poet, peace campaigner and communicator Prof. Mererid Hopwood will deliver a powerful call to action on the theme of Gwrando / Listening, followed by an in conversation with Prof. Michael Cronin,  Dr Caitríona Ní Chléirchín and Other Voices Founder Dr Philip King about language, landscape and listening.

Entrance to the event is free.  For more information and to register for the event go to https://www.eventbrite.co.uk/e/gwrando-listening-eisteacht-tickets-334378122967.


Mae’n dda gan Swyddfa Llywodraeth Cymru yn Iwerddon, mewn partneriaeth â Celfyddydau Rhyngwladol CymruCyngor Celfyddydau Cymru a Phrifysgol Dinas Dulyn, i wahodd pobl i ddigwyddiad cyntaf Deialog Dewi 
Pádraig.

Mae 2022 yn dynodi dechrau Degawd Ieithoedd Brodorol y Cenhedloedd Unedig, a bydd y digwyddiad arbennig hwn yn lansio’r brif thema yng Nghymru eleni: Gwrando – sef gwrando ar bobl eraill ac ymwneud ag ieithoedd eraill.

Dyddiad: Nos Fawrth 17 Mai
Amser: 17:30 – 20:00
Lleoliad: Theatr Ddarlithio Seamus Heaney, Campws Sant Padrig, DCU, Drumcondra Rd Upper, Drumcondra, Dulyn 9.

Bydd y bardd, yr ymgyrchydd heddwch a’r gyfathrebwraig, yr Athro Mererid Hopwood yn galw’n rymus am weithredu a hynny mewn darlith ar thema Gwrando / Listening, cyn y ceir sgwrs â’r Athro Michael CroninDr Caitríona Ní Chléirchín a sylfaenydd Other Voices, Dr Philip King, am iaith, tirwedd a gwrando.

Mae mynediad i’r digwyddiad am ddim.  Am fwy o fanylion ac i gofrestru, ewch i https://www.eventbrite.co.uk/e/gwrando-listening-eisteacht-tickets-334378122967.

First Flights to Ireland, April 1912 / Ehediadau cyntaf i Iwerddon, Ebrill 1912

An illustrated talk about the first three flights from Britain to Ireland in April 1912 will be given by Peadar Slattery on 18 April, Easter Monday at 2 pm in the Visitors Centre, Phoenix Park.

The pilots include Denys Corbett Wilson, from a Kilkenny family, who flew from near Fishguard on 24 April and landed safely near Enniscorthy and Vivian Hewitt of Rhyl in north Wales, who flew from Holyhead to Dublin on 26 April and landed elegantly in the Fifteen Acres, Phoenix Park. He was the first to fly into Dublin from outside Ireland.

For further information, phone Phoenix Park Visitors Centre at 01-6770095.  Peadar Slattery is a historian, whose illustrated article on the three aviators will be published next year.


Rhoddir sgwrs â darluniau am y tair taith awyren gyntaf o Brydain i Iwerddon ym mis Ebrill 1912 gan Peadar Slattery ar 18 Ebrill, dydd Llun y Pasg am 2 pm yn y Ganolfan Ymwelwyr, Parc Phoenix.

Mae’r peilotiaid yn cynnwys Denys Corbett Wilson, o deulu o Kilkenny, a hedfanodd o ger Abergwaun ar 24 Ebrill a glaniodd yn ddiogel ger Enniscorthy a Vivian Hewitt o’r Rhyl yng ngogledd Cymru, a hedfanodd o Gaergybi i Ddulyn ar 26 Ebrill a glaniodd yn y Fifteen Acres, Parc Phoenix. Ef oedd y cyntaf i hedfan i Ddulyn o’r tu allan i Iwerddon.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Ganolfan Ymwelwyr Parc Phoenix ar 01-6770095. Mae Peadar Slattery yn hanesydd, a bydd ei erthygl ddarluniadol ar y tri awyrennwr yn cael ei chyhoeddi’r flwyddyn nesaf.

Children’s activities in Ireland / Gweithgareddau plant yn Iwerddon

Are you a parent living in Ireland who wishes to raise your child to speak Welsh?  If so, you are not alone.  We are looking at the feasibility of establishing a mailing list or Whatsapp group to allow families in this situation to communicate, with the possibility of arranging some play dates or similar activities with other Welsh-speaking children.

Let us know if you have an interest in establishing contact with other parents who share these aims by emailing us on info@welshsociety.ie.

Ydych chi’n rhiant sy’n byw yn Iwerddon ac sy’n dymuno magu eich plentyn i siarad Cymraeg? Os ydych, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Rydym yn edrych ar y posibilrwydd o sefydlu rhestr bostio neu grŵp Whatsapp i alluogi teuluoedd yn y sefyllfa hon i gyfathrebu, gyda’r posibilrwydd o drefnu rhai dyddiadau chwarae neu weithgareddau tebyg gyda phlant eraill sy’n siarad Cymraeg.

Rhowch wybod i ni os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cyswllt gyda rhieni eraill sy’n rhannu’r amcanion hyn drwy anfon e-bost atom ar info@welshsociety.ie.

Happy St. David’s Day! / Dydd Gŵyl Dewi hapus!

Draig Werdd would like to wish you a happy St. David’s Day from Ireland.  Wherever you happen to be, we hope that you have the opportunity to celebrate our Welsh national day and to give thanks that, as the song says, we are ‘Yma o hyd’ – still here!

Hoffai Draig Werdd ddymuno Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi o Iwerddon.  Ble bynnag yr ydych chi yn digwydd bod, gobeithiwn y cewch gyfle i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol ac i roi diolch, fel mae’r gân yn dweud, ein bod ni ‘Yma o hyd’!

Celebrate St David’s Day – Random Acts of Welshness

A message from the Welsh Government office in Ireland:

As you know, our national day is fast approaching!  The day we celebrate our patron Saint David, and all things Welsh. Inspired by the words of David himself ‘Do the small things’, we are inviting our partners in Ireland to join us on our national day by doing their own ‘random act of Welshness’ and to share on social media.

We’d be delighted if you would share a short video of your ‘random act of Welshness’ for us to upload on our social media, with your consent of course!  This can be simply saying Happy St David’s Day/Dydd Gŵyl Dewi Hapus/ La Fhéile Daithí Sona duit.  Or here are some ideas to inspire you!

o   a pic of the Welsh flag at an iconic location (you might even have this already from pre-covid days!)

o   dressing up – your dog/cat/guinea pig … in a Welsh outfit.

o   Making / eating / sharing Welsh cakes

o   Dublin Welsh MVC in action

Here is more information on our global campaign which you might also find helpful. If you could record your videos, in landscape – a phone or ipad will do – it doesn’t need to be pro! Send to us at walesinireland@gov.wales no later than Friday 25th February.

Thanks for your continued support

Cofion cynnes iawn

The Welsh Government Team in Ireland