Blog

Gruffudd ap Cynan – Travels with the prince / Taith gyda’r tywysog 05/03/2023

To mark St. David’s Day, Draig Werdd member Ann Jones will be hosting a meeting in her home in Kilternan, Co. Dublin on Sunday afternoon, March 5th, for a talk on Gruffudd ap Cynan, who was Prince of Gwynedd from 1081 until his death in 1137.  Gruffudd was a descendant of Rhodri Mawr and through his mother had close family connections with the Norse settlement around Dublin and frequently used Ireland as a refuge and as a source of troops.  Ann will be talking about Gruffudd’s connections with Ireland and illustrating her talk by playing appropriate pieces on the harp.  She also has a number of historic harps which will be on display.

We will meet at 2.30 in Ann’s house for the talk, which will begin at 3pm and last for about an hour.  There will be tea with Welsh cakes and bara brith to follow.   Numbers are restricted, so if you’d like to come along send an email to info@welshsociety.ie to reserve a place and to receive directions to the house.

I nodi Dydd Gŵyl Dewi, bydd aelod Draig Werdd, Ann Jones, yn cynnal cyfarfod yn ei chartref yn Kilternan, Co. Dulyn, am anerchiad ar Gruffudd ap Cynan, a oedd yn Dywysog Gwynedd o 1081 hyd at ei farwolaeth yn 1137.  Roedd Gruffudd yn ddisgynnydd i Rhodri Mawr a thrwy ei fam roedd ganddo gysylltiadau teuluol agos â’r wladfa Norsaidd o amgylch Dulyn a defnyddiai Iwerddon yn aml fel lloches ac fel ffynhonnell milwyr. Bydd Ann yn sôn am gysylltiadau Gruffudd ag Iwerddon ac yn darlunio ei sgwrs trwy ganu darnau addas ar y delyn. Mae ganddi hefyd nifer o delynau hanesyddol a fydd yn cael eu harddangos.

Byddwn yn cyfarfod am 2.30 yn nhy Ann ar gyfer y sgwrs, a fydd yn dechrau am 3pm ac yn para am tua awr. Bydd te gyda phice ar y maen a bara brith i ddilyn. Mae’r niferoedd yn gyfyngedig, felly os hoffech ddod gyrrwch ebost at info@welshsociety.ie i gadw lle ac i dderbyn cyfarwyddiadau i’r tŷ.

Draig Werdd walk 22/01/2023 Taith gerdded

To celebrate St. Dwynwen’s (Welsh patron saint of lovers) day on January 25th, Angharad Williams is leading a walk around Howth on Sunday January 22nd which will take in views of the Howth lighthouse, similar to the one on Ynys Llanddwyn off the coast of Anglesey, where St. Dwynwen ended her days, and where the church which she built became a place of pilgrimage in the middle ages.

The meeting point is outside Howth Dart station at 11am.  Bring appropriate clothing for the weather conditions, walking shoes and a packed lunch or snack.  The walk will last approximately 2.5 hours, giving plenty of time for a drink and a Welsh cake afterwards.

If you’d like to come along, please let Angharad know by email at  info@welshsociety.ie.


I ddathlu diwrnod Santes Dwynwen (nawddsant cariadon Cymru) ar Ionawr 25, mae Angharad Williams yn arwain taith gerdded o amgylch Howth ar ddydd Sul Ionawr 22 a fydd yn cynnwys golygfeydd o oleudy Howth, tebyg i’r un ar Ynys Llanddwyn oddi ar arfordir Ynys Môn, lle y terfynodd Santes Dwynwen ei dyddiau, a lle daeth yr eglwys a gododd hi yn lle pererindod yn y canol oesoedd.

Byddwn yn cwrdd y tu allan i orsaf Dart Howth am 11am. Dewch â dillad addas ar gyfer y tywydd, esgidiau cerdded a phecyn bwyd. Bydd y daith yn para tua 2.5 awr, gan roi digon o amser i gael diod a phice ar y maen wedyn.

Os hoffech ddod gyda ni, rhowch wybod i Angharad drwy e-bost ar  info@welshsociety.ie.

Online Lecture on the Princes of Wales 18/01/2023 Darlith Ar-lein ar Dywysogion Cymru

Draig Werdd, the Welsh Society in Ireland, presents an online lecture on the Princes of Wales and the wars of independence in the 13th Century.  The lecture will be given through the medium of English by Eric Ebeling BA Hons.  Eric is currently a member of one of the Welsh classes run for Draig Werdd by Richard Morgan.

The lecture will take place via Zoom at 8pm on Wednesday 18 January 2023.  If you would like to attend please reply by email to info@welshsociety.ie and you will receive joining instructions prior to the date.


Mae Draig Werdd yn cyflwyno darlith ar-lein ar Dywysogion Cymru a’r rhyfeloedd annibyniaeth yn y 13eg Ganrif. Traddodir y ddarlith trwy gyfrwng y Saesneg gan Eric Ebeling BA Anrh. Ar hyn o bryd mae Eric yn aelod o un o’r dosbarthiadau Cymraeg sy’n cael eu cynnal ar gyfer y Ddraig Werdd gan Richard Morgan.

Cynhelir y ddarlith drwy Zoom am 8yh nos Fercher 18 Ionawr 2023.  Os hoffech ymuno â ni gyrrwch e-bost at info@welshsociety.ie a byddwch yn derbyn y manylion sut i ymuno cyn y dyddiad.

 

Creating a poetry centre in Wales / Creu canolfan farddoniaeth yng Nghymru

In conjunction with Cymdeithas Aberteifi and a local charity, 4CG, a group of enthusiasts are in the process of creating ‘Awen Tabernacl’, the Welsh Poetry Centre. They feel that Wales with its rich poetry tradition should have a designated poetry centre, especially considering every other home nation in the UK has a least one, and that it would be fitting to have it in the town of the birth place of the eisteddfod, Cardigan.  The poetry centre would be located on Cardigan High Street, with the Tabernacle Chapel housing a poetry library, poetry exhibitions, digital interpretations and an event area. The vestry would be used to hold seminars, poetry experiences and discussions held by the resident poet who would be housed in the Chapel House.

The ‘Hendre’ family have already offered the loan of the library of the late Archdruid Dic Jones as a base for the poetry library. Preliminary links have been made with the Museum of Literature in Dublin and the Seamus Heaney Homeplace in Bellaghy, both of which have offered support in setting up a poetry centre in Wales.  Support has also come from Gwyneth Lewis, the first Welsh poet laureate and Ceri Wyn Jones, a two time bardic chair winner. Local groups and councillors are supporting the campaign as well as Coleg Ceredigion, who will undertake some of the alterations to the Tabernacle, and the University of Wales Trinity St David.

The group is seeking support from those who have an interest in poetry, poetry societies as well as organisations involved in Welsh heritage and culture and are seeking e-mails from as many people as possible to demonstrate the widespread support for a centre for Welsh poetry be they in Welsh or English.  Please reply to Rich Jones at  ‘oernant@yahoo.co.uk‘ or ‘castellarl@proton.me’  and, if you require it, he would be happy to provide further information about their plans and ideas.

Ar y cyd â Chymdeithas Aberteifi ac elusen leol, 4CG, mae criw o selogion yn y broses o greu ‘Awen Tabernacl’, Canolfan Farddoniaeth Gymraeg. Teimlant y dylai fod gan Gymru a’i thraddodiad barddoniaeth gyfoethog ganolfan farddoniaeth ddynodedig, yn enwedig o ystyried bod gan bob gwlad arall yn y DU un o leiaf, ac y byddai’n addas ei chael yn nhref man geni’r eisteddfod, sef Aberteifi.  Byddai’r ganolfan farddoniaeth ei lleoli ar Stryd Fawr Aberteifi, gyda Chapel y Tabernacl yn cynnwys llyfrgell farddoniaeth, arddangosfeydd barddoniaeth, dehongliadau digidol a safle digwyddiadau. Byddai’r festri’n cael ei defnyddio i gynnal seminarau, gweithgareddau barddoniaeth a thrafodaethau gan y bardd preswyl a fyddai’n cael ei gartrefu yn y Tŷ Capel.

Mae teulu’r ‘Hendre’ eisoes wedi cynnig benthyg llyfrgell y diweddar Archdderwydd Dic Jones fel sail i’r llyfrgell farddoniaeth. Mae cysylltiadau rhagarweiniol wedi’u gwneud gyda’r Amgueddfa Lenyddiaeth yn Nulyn a’r Seamus Heaney Homeplace yn Bellaghy, sydd ill dau wedi cynnig cymorth i sefydlu canolfan farddoniaeth yng Nghymru.  Cafwyd cefnogaeth hefyd gan Gwyneth Lewis, bardd llawryfog cyntaf Cymru a Ceri Wyn Jones, enillydd cadair farddol ddwywaith. Mae grwpiau a chynghorwyr lleol yn cefnogi’r ymgyrch yn ogystal â Choleg Ceredigion, a fydd yn gwneud rhai o’r newidiadau i’r Tabernacl, a hefyd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae’r grwp yn chwilio am gefnogaeth gan y rhai sydd â diddordeb mewn barddoniaeth, cymdeithasau barddoniaeth yn ogystal â sefydliadau sy’n ymwneud â threftadaeth a diwylliant Cymru ac yn chwilio am e-byst gan gynifer o bobl â phosibl i ddangos y gefnogaeth eang i ganolfan barddoniaeth Gymraeg, boed hynny yn Gymraeg neu yn Saesneg.   Anfonwch atebion at Rich Jones ar ‘oernant@yahoo.co.uk‘ neu ‘castellarl@proton.me‘  ac, os ydych ei angen, byddai’n hapus i ddarparu rhagor o wybodaeth am eu cynlluniau a’u syniadau.