Wales v Italy 1/2/2020 Cymru v yr Eidal

We will be meeting upstairs in Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dublin 2 on Saturday 1 February for Wales’ first match in the 2020 Six Nations championship against Italy.  Kick-off is at 2:15pm.  Come along to watch the match with fellow Welshmen/women.  Look for the red jerseys!

Byddwn yn cwrdd lan llofft yn Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dulyn 2 ddydd Sadwrn 1 Chwefror ar gyfer gêm gyntaf Cymru ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 2020 yn erbyn yr Eidal.  Mae’r gêm yn dechrau am 2.15pm.  Dewch i wylio’r gêm gyda’ch cyd-Gymry.  Chwiliwch am y crysau coch!

CHERISH

CHERISH is a Welsh – Irish 5 year project looking at the effect of climate change on coastal archæology sites.

CHERISH (Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands) is an exciting, 5 year European-funded Ireland-Wales project between the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, the Discovery Programme: Centre for Archaeology and Innovation Ireland, Aberystwyth University: Department of Geography and Earth Sciences and Geological Survey, Ireland. The project will receive €4.1 million through the Ireland-Wales 2014-2020 Programme.

CHERISH is a truly cross-disciplinary project. It aims to raise awareness and understanding of the past, present and near future impacts of climate change, storminess and extreme weather events on the rich cultural heritage of the Irish and Welsh regional seas and coast. They will be employing innovative techniques to study some of the most iconic coastal locations in Ireland and Wales.

The four main aims of CHERISH are to:

  • Target data and knowledge gaps to raise awareness of heritage in these remote coastal locations.
  • Discover, assess, map and monitor heritage on land and beneath the sea and establish new baseline data and recording standards.
  • Link land and sea.
  • Reconstruct past environments and weather history.

For more information, go to www.cherishproject.eu.

Mae CHERISH (Hinsawdd, Treftadaeth ac Amgylcheddau Riffiau, Ynysoedd a Phentiroedd/Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands) yn brosiect Iwerddon-Cymru pum mlynedd cyffrous, a ariennir gan Ewrop, rhwng Comisiwn Brenhinol a Henebion Cymru, y rhaglen Discovery: Canolfan Archaeoleg ac Arloesedd Iwerddon, Prifysgol Aberystwyth: Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, a’r Arolwg Daearegol, Iwerddon. Bydd y prosiect yn cael €4.1 miliwn trwy Raglen Iwerddon Cymru 2014-2020.

Prif nod CHERISH yw cynyddu gallu a gwybodaeth mewn perthynas ag addasu i newid hinsawdd ar gyfer Môr Iwerddon a’r Cymunedau Arfordirol.

Pedwar prif nod CHERISH yw:

  • Targedu bylchau o ran data a gwybodaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r dreftadaeth yn y lleoliadau arfordirol anghysbell hyn.
  • Canfod, asesu, mapio a monitro treftadaeth ar y tir ac o dan y môr, a sefydlu safonau cofnodi a data gwaelodlin newydd.
  • Cysylltu’r tir a’r môr.
  • Ail-greu amgylcheddau a hanes tywydd y gorffennol.

Ewch i www.cherishproject.eu am fwy o wybodaeth.

Annual meeting 2019 Cyfarfod blynyddol

Unfortunately due to the unexpected unavailability of a private room at the venue, it was not possible for us to hold our planned annual meeting in Dublin at the start of our social evening on Nov 7th 2019.  In response to this, we have made the information that was to be presented to the meeting by the committee available online – this includes minutes of the previous year’s meeting, reports from the chairperson, secretary and treasurer, an update on the status of the plaque for the old Welsh chapel in Dublin and details of planned St. David’s celebrations and events for 2020.  Go to http://www.welshsociety.ie/news-and-events to see this information.

Any responses to this information or comments and suggestions about any other aspect of the society may be made by leaving a comment at the bottom of the web page or by sending an email to info@welshsociety.ie.

Yn anffodus nid oeddem yn gallu cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fel y cynlluniwyd ar ddechrau ein noson gymdeithasol ar Dachwedd 7fed 2019 oherwydd yn annisgwyl nad oedd ystafell breifat ar gael yn y lleoliad ar y noson. Mewn ymateb i hyn, rydym wedi gwneud y wybodaeth a oedd i’w chyflwyno i’r cyfarfod gan y pwyllgor ar gael ar-lein – mae hyn yn cynnwys cofnodion cyfarfod y flwyddyn flaenorol, adroddiadau gan y cadeirydd, yr ysgrifennydd a’r trysorydd, diweddariad ar statws y plac i’r hen gapel Cymraeg yn Nulyn a’r digwyddiadau i ddathli Ddydd Gŵyl Dewi 2020 yn Iwerddon. Ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/newyddion-a-digwyddiadau i weld y wybodaeth hon.

Gellir ymateb i’r wybodaeth neu roi sylwadau neu awgrymiadau am unrhyw agwedd arall o’r gymdeithas trwy adael sylw ar waelod y dudalen we neu drwy anfon e-bost at info@welshsociety.ie.

Global Welsh next Dublin meeting / cyfarfod nesaf Dulyn

Thank you to all that came on 30 August to Sophie’s, it was lovely to meet you all and to introduce myself a bit more and the aims and progression of the GlobalWelsh initiative. As mentioned before, any questions can be directed to me or go to GlobalWelsh.com.  I understand that a lot of people have work or kids to deal with/look after on a Friday night. If it’s better that we do meet ups another time, please let me know and we’ll try our best to accommodate everyone. Any other suggestions about what you’d like to see more from us would be much appreciated as well.  Evan Aitken – evan@globalwelsh.com
The next meetup;
28th Sept – The Duke, Duke Street, Dublin 6:30pm
Diolch i bawb a ddaeth ar 30 Awst i Sophie’s, roedd yn hyfryd cwrdd â chi i gyd ac i gyflwyno ychydig yn fwy amdanaf fi fy hun a nodau a dilyniant y fenter GlobalWelsh. Fel y soniwyd o’r blaen, gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau ataf neu fynd i GlobalWelsh.com. Rwy’n deall bod gan lawer o bobl waith neu blant i ddelio â nhw/gofalu amdanyn nhw ar nos Wener. Os yw’n well ein bod ni’n cwrdd o dro i dro, rhowch wybod i mi a byddwn yn ceisio ein gorau i ddarparu ar gyfer pawb. Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr hefyd unrhyw awgrymiadau eraill am yr hyn yr hoffech weld mwy gennym. Evan Aitken – evan@globalwelsh.com
Cyfarfod nesaf:
28 Medi – The Duke, Duke Street, Dulyn 6:30yh

GlobalWelsh Dublin Hub

My name is Evan, I’m the new head of the GlobalWelsh Dublin Hub – GlobalWelsh being a community of Welsh people wanting to network and invest in Wales. A number of city hubs have been set up already, to find out more please visit www.globalwelsh.com and feel free to register! I suggest the best way forward is for us to have two more meetings where we try to find more people who could come and to get to know each other better. This way if people are on holiday or have other plans next month, they have at least enough time to plan for the second meeting. I’m suggesting; 30th August– Sophie’s, 33 Harcourt Street, Dublin 6:30pm;  28th September – The Duke, Duke Street, Dublin  6:30pm
I’ll also talk to them about opening an official DublinHub Facebook or Linkedin page where we can all join up.
Evan ydw i, pennaeth newydd Hwb Dulyn GlobalWelsh.   Mae GlobalWelsh yn gymuned o Gymry sydd eisiau rhwydweithio a buddsoddi yng Nghymru. Mae nifer o hybiau dinas wedi’u sefydlu eisoes, i ddarganfod mwy ewch i www.globalwelsh.com ac mae croeso i chi gofrestru!  ‘Naethom ni gael ein cyfarfod cyntaf mis diwethaf a hollol llwyddiant odd e.  Rwy’n awgrymu mai’r ffordd orau ymlaen yw i ni gael dau gyfarfod arall lle rydyn ni’n ceisio dod o hyd i fwy o bobl a allai ddod ac i ddod i adnabod ein gilydd yn well. Fel hyn, os yw pobl ar wyliau neu os oes ganddyn nhw gynlluniau eraill y mis nesaf, mae ganddyn nhw o leiaf ddigon o amser i gynllunio ar gyfer yr ail gyfarfod. Rwy’n awgrymu: 30 Awst – Sophie’s, 33 Harcourt Street, Dublin 6:30pm; 28 Medi – The Duke, Duke Street, Dublin 6:30pm
Byddaf hefyd yn siarad â nhw am agor tudalen Facebook neu Linkedin swyddogol DublinHub lle gallwn ni i gyd ymuno.