Annual meeting 2019 Cyfarfod blynyddol

Unfortunately due to the unexpected unavailability of a private room at the venue, it was not possible for us to hold our planned annual meeting in Dublin at the start of our social evening on Nov 7th 2019.  In response to this, we have made the information that was to be presented to the meeting by the committee available online – this includes minutes of the previous year’s meeting, reports from the chairperson, secretary and treasurer, an update on the status of the plaque for the old Welsh chapel in Dublin and details of planned St. David’s celebrations and events for 2020.  Go to http://www.welshsociety.ie/news-and-events to see this information.

Any responses to this information or comments and suggestions about any other aspect of the society may be made by leaving a comment at the bottom of the web page or by sending an email to info@welshsociety.ie.

Yn anffodus nid oeddem yn gallu cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fel y cynlluniwyd ar ddechrau ein noson gymdeithasol ar Dachwedd 7fed 2019 oherwydd yn annisgwyl nad oedd ystafell breifat ar gael yn y lleoliad ar y noson. Mewn ymateb i hyn, rydym wedi gwneud y wybodaeth a oedd i’w chyflwyno i’r cyfarfod gan y pwyllgor ar gael ar-lein – mae hyn yn cynnwys cofnodion cyfarfod y flwyddyn flaenorol, adroddiadau gan y cadeirydd, yr ysgrifennydd a’r trysorydd, diweddariad ar statws y plac i’r hen gapel Cymraeg yn Nulyn a’r digwyddiadau i ddathli Ddydd Gŵyl Dewi 2020 yn Iwerddon. Ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/newyddion-a-digwyddiadau i weld y wybodaeth hon.

Gellir ymateb i’r wybodaeth neu roi sylwadau neu awgrymiadau am unrhyw agwedd arall o’r gymdeithas trwy adael sylw ar waelod y dudalen we neu drwy anfon e-bost at info@welshsociety.ie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *