CHERISH

CHERISH is a Welsh – Irish 5 year project looking at the effect of climate change on coastal archæology sites.

CHERISH (Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands) is an exciting, 5 year European-funded Ireland-Wales project between the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, the Discovery Programme: Centre for Archaeology and Innovation Ireland, Aberystwyth University: Department of Geography and Earth Sciences and Geological Survey, Ireland. The project will receive €4.1 million through the Ireland-Wales 2014-2020 Programme.

CHERISH is a truly cross-disciplinary project. It aims to raise awareness and understanding of the past, present and near future impacts of climate change, storminess and extreme weather events on the rich cultural heritage of the Irish and Welsh regional seas and coast. They will be employing innovative techniques to study some of the most iconic coastal locations in Ireland and Wales.

The four main aims of CHERISH are to:

  • Target data and knowledge gaps to raise awareness of heritage in these remote coastal locations.
  • Discover, assess, map and monitor heritage on land and beneath the sea and establish new baseline data and recording standards.
  • Link land and sea.
  • Reconstruct past environments and weather history.

For more information, go to www.cherishproject.eu.

Mae CHERISH (Hinsawdd, Treftadaeth ac Amgylcheddau Riffiau, Ynysoedd a Phentiroedd/Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands) yn brosiect Iwerddon-Cymru pum mlynedd cyffrous, a ariennir gan Ewrop, rhwng Comisiwn Brenhinol a Henebion Cymru, y rhaglen Discovery: Canolfan Archaeoleg ac Arloesedd Iwerddon, Prifysgol Aberystwyth: Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, a’r Arolwg Daearegol, Iwerddon. Bydd y prosiect yn cael €4.1 miliwn trwy Raglen Iwerddon Cymru 2014-2020.

Prif nod CHERISH yw cynyddu gallu a gwybodaeth mewn perthynas ag addasu i newid hinsawdd ar gyfer Môr Iwerddon a’r Cymunedau Arfordirol.

Pedwar prif nod CHERISH yw:

  • Targedu bylchau o ran data a gwybodaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r dreftadaeth yn y lleoliadau arfordirol anghysbell hyn.
  • Canfod, asesu, mapio a monitro treftadaeth ar y tir ac o dan y môr, a sefydlu safonau cofnodi a data gwaelodlin newydd.
  • Cysylltu’r tir a’r môr.
  • Ail-greu amgylcheddau a hanes tywydd y gorffennol.

Ewch i www.cherishproject.eu am fwy o wybodaeth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *