Target reached! Targed wedi ei gyrraedd!

Thanks to a generous donation from the Presbyterian Church in Anglesey (which was responsible for managing the chapel in Dublin during its existence) we have now exceeded our target of €2500 for erecting a commemorative plaque on the old Welsh chapel in Dublin. We are currently in discussions with Dublin City Council regarding erection of the plaque and an unveiling ceremony, which is planned to take place early in the autumn. We will publish information about this when detailed arrangements have been decided.

Many thanks to all those who so generously donated to the fund – by doing this you have contributed to remembering and honouring those Welsh people who had the faith, self-confidence and vision to build the chapel and to maintain it as a place of worship and symbol of Welshness in Dublin for over 100 years.

IMG_20160531_133222495

Diolch i rodd hael o’r Eglwys Bresbyteraidd yn Ynys Môn (a oedd yn gyfrifol am reoli’r capel yn Nulyn yn ystod ei bodolaeth) rydym bellach wedi rhagori ar ein targed o €2500 i godi plac coffa ar yr hen gapel Cymraeg yn Nulyn. Rydym ar hyn o bryd mewn trafodaethau gyda Chyngor Dinas Dulyn ynglŷn â chodi’r plac a’r seremoni dadorchuddio, a fydd yn digwydd yn gynnar yn yr hydref. Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am hyn ar ôl i’r manylion wedi eu penderfynu.

Llawer o ddiolch i bawb a gyfrannodd yn hael i’r gronfa – drwy wneud hyn yr ydych wedi cyfrannu at gofio ac anrhydeddu’r Cymry a gafodd y ffydd, hunanhyder a gweledigaeth i adeiladu’r capel ac i’w gynnal fel man addoli a symbol o Gymreictod yn Nulyn am dros 100 mlynedd.

Under Milk Wood 5-9 April

The Civic Theatre Tallaght in Dublin is presenting a stage production of “Under Milk Wood” by Dylan Thomas at 8pm from Tuesday 5 April to Saturday 9 April. Draig Werdd members may obtain tickets for €10 on the opening night and €12 on the remaining nights in place of the normal price of €20.  See flyer below for details on how to obtain tickets.

More information on the product can be found on www.civictheatre.ie.

tmp_27884-Draig Werdd Flyer-816842105

Request for Welsh speakers in Carlow / Cais am siaradwyr Cymraeg yn Carlow

S4C television will be visiting the Pan-Celtic festival in Carlow at the end of this month (March) to film for the “Heno” programme.  They are looking for Irish people who speak some Welsh and who would be willing to do an interview on camera – either living locally or who would be able to travel to Carlow to meet up with them.   If you are able and willing to help with this request, or if you know someone who would be able to assist, please send the details by email to info@welshsociety.ie or post a comment on our website, and we will pass the information on to S4C.

===========000============

Bydd y cwmni teledu S4C yn ymweld â’r Ŵyl Ban-geltaidd yn Carlow ar ddiwedd y mis hwn (mis Mawrth) i ffilmio ar gyfer y rhaglen “Heno”. Maent yn chwilio am bobl o Iwerddon sy’n siarad rhywfaint o Gymraeg ac a fyddai’n barod i wneud cyfweliad ar gamera – naill ai’n byw yn lleol neu a fyddai’n gallu teithio i Carlow i gwrdd â nhw. Os ydych yn gallu ac yn barod i helpu â’r cais hwn, neu os ydych yn adnabod rhywun a fyddai’n gallu helpu, anfonwch y manylion trwy e-bost at info@welshsociety.ie neu bostiwch sylwadau ar ein gwefan, a byddwn yn trosglwyddo’r wybodaeth i S4C.