Blog

England v Wales 12/03/16 Lloegr v Cymru

We will be meeting at Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dublin 2 on Saturday 12 March for Wales’ next match in the Six Nations against England, which could decide the championship.  Kick-off is at 4pm.  All welcome to join us – look for the red shirts!  Go to http://www.welshsociety.ie/activities/ for a map of the location.

==================================================

Rydyn ni’n cwrdd yn nhafarn Doheny a Nesbitt, Upper Baggot Street, Dulyn 2 dydd Sadwrn 12 Mawrth i wylio gêm nesaf Cymru ym Mhencampwriaeth rygbi’r 6 gwlad yn erbyn Lloegr, a allai benderfynu’r bencampwriaeth.  Mae’r gêm yn dechrau am 4yh.  Croeso i bawb – chwiliwch am y rhai sy’n gwisgo coch.   Ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/gweithgareddau/ am fap o’r lleoliad.

St. David’s Day / Dydd Gwyl Dewi

We had a very successful and enjoyable evening last Friday in our St. David’s Day Party at Scruffy Murphy’s in Dublin, with over 70 people in attendance.  As well as being able to see Wales win at rugby (always helps), it was a great opportunity to celebrate our national day by socialising, joining in the singing with members of Dublin Welsh choir and taking home some raffle prizes.  If you’d like to see some photos from the evening go to http://www.welshsociety.ie/gallery/.

If you weren’t able to get along for the evening (or even if you were) and would like to celebrate St. David’s Day itself in Dublin, don’t forget that Dublin Welsh choir is launching its new CD celebrating 50 years since the choir’s foundation at 8pm on Tuesday evening, March 1st, at Lansdowne Rugby Club – all are welcome.

Yma O Hyd card invite
Cawsom noson lwyddiannus a phleserus iawn nos Wener olaf yn ein Parti Gŵyl Dewi yn Scruffy Murphy’s yn Nulyn, gyda dros 70 o bobl yn bresennol. Yn ogystal â gweld Cymru’n ennill yn rygbi (bob amser yn dda), roedd yn gyfle gwych i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol drwy gymdeithasu, gan ymuno yn y canu gydag aelodau o gôr Cymry Dulyn a chymryd adref rhai gwobrau raffl. Os hoffech chi weld rhai lluniau o’r noson ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/oriel/.


Os nad oeddech yn gallu dod i’r noson (neu hyd yn oed os oeddech) ac os hoffech i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ei hun yn Nulyn, peidiwch ag anghofio bod côr Dulyn Cymru yn lansio ei CD newydd yn dathlu 50 mlynedd ers i’r côr gael ei sefydlu am 8pm ar nos Fawrth, Mawrth 1af yng Nghlwb Rygbi Lansdowne croeso cynnes i bawb.

 

St. David’s Day part next Friday / Parti Gwyl Dewi nos Wener nesaf

Don’t forget that we will be holding our St. David’s Day Party next Friday evening 26th February, from 7 pm onwards.   We have a private room upstairs in Scruffy Murphy’s, off Lower Mount Street, Dublin 2 with bar, large screen TV to watch the Wales-France rugby match (kick-off 8.05pm) and a free buffet provided at half time, along with some singing from members of Dublin Welsh choir.  Come along to join our celebration of St. David’s Day and join in the singing to support the team!  Bring a friend – all welcome.  Free admission!

PARTY POSTER

Cofiwch, byddwn yn cynnal ein parti Gwyl Dewi ar nos Wener nesaf 26 Chwefror o 7yh ymlaen.  Mae ystafell breifat gennym yn Scruffy Murphy’s, wrth Lower Mount Street, Dulyn 2 gyda bar, sgrîn fawr i wylio’r gêm rygbi rhwng Cymru a Ffrainc (yn dechrau am 8.05yh) a darperir bwyd bwffe am ddim ar hanner amser, gyda tipyn o ganu gan nifer o aelodau Côr Cymry Dulyn.  Dewch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi ac i gefnogi’r tîm – ac ymunwch â ni gyda’r canu!  Dewch a’ch cyfeillion – mae ‘na groeso cynnes i bawb.  Mynediad am ddim!

 

Still Here / Yma o Hyd

Dublin Welsh Male Voice Choir are launching their new double CD “Still here / Yma o Hyd” on March 1st, St. David’s Day, to celebrate 50 years since the choir’s foundation.   The CD will be launched at 8pm in Lansdowne Rugby Club, Lansdowne Road, Dublin 4 by Mike Ruddock, coach of Wales’ Grand Slam winning rugby team of 2005.   The choir would like to invite Draig Werdd members to join them for the celebration.

Yma O Hyd card invite

Bydd Côr Meibion Cymry Dulyn yn lansio eu CD ddwbl newydd “Still here / Yma o Hydar 1 Mawrth, Dydd Gŵyl Dewi, i ddathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r côr.  Bydd y CD yn cael ei lansio am 8pm yng Nghlwb Rygbi Lansdowne, Lansdowne Road, Dulyn 4 gan Mike Ruddock, hyfforddwr tîm rygbi Cymru ac enillodd y Gamp Lawn yn 2005.  Hoffai’r côr wahodd aelodau Draig Werdd i ymuno â nhw ar gyfer y dathliad.

Wales v Scotland 13/02/16 Cymru v Yr Alban

We will be meeting at Doheny & Nesbitts, Uppper Baggot Street, Dublin 2 on Saturday 13 February for Wales’ next match in the Six Nations against Scotland.  Kick-off is at 4.50pm.  All welcome to join us – look for the red shirts!  See below for a map of the location.

==================================================

Rydyn ni’n cwrdd yn nhafarn Doheny a Nesbitt, Upper Baggot Street, Dulyn 2 dydd Sadwrn 13 Chwefror i wylio gêm nesaf Cymru ym Mhencampwriaeth rygbi’r 6 gwlad yn erbyn yr Alban.  Mae’r gêm yn dechrau am 4.50yh.  Croeso i bawb – chwiliwch am y rhai sy’n gwisgo coch.   Gweler isod am fap o’r lleoliad.