Blog

Wales v Italy / Cymru v Yr Eidal

We will be meeting at Doheny & Nesbitts, Lower Baggot Street, Dublin 2 on Saturday 19 March for Wales’ final match in the Six Nations against Italy.  Kick-off is at 2.30pm.  All welcome to join us – look for the red shirts!  See below for a map of the location.

==================================================

Rydyn ni’n cwrdd yn nhafarn Doheny a Nesbitt, Lower Baggot Street, Dulyn 2 dydd Sadwrn 19 Mawrth i wylio gêm olaf Cymru ym Mhencampwriaeth rygbi’r 6 gwlad yn erbyn yr Eidal.  Mae’r gêm yn dechrau am 2.30yh.  Croeso i bawb – chwiliwch am y rhai sy’n gwisgo coch.   Gweler isod am fap o’r lleoliad.

Request for Welsh speakers in Carlow / Cais am siaradwyr Cymraeg yn Carlow

S4C television will be visiting the Pan-Celtic festival in Carlow at the end of this month (March) to film for the “Heno” programme.  They are looking for Irish people who speak some Welsh and who would be willing to do an interview on camera – either living locally or who would be able to travel to Carlow to meet up with them.   If you are able and willing to help with this request, or if you know someone who would be able to assist, please send the details by email to info@welshsociety.ie or post a comment on our website, and we will pass the information on to S4C.

===========000============

Bydd y cwmni teledu S4C yn ymweld â’r Ŵyl Ban-geltaidd yn Carlow ar ddiwedd y mis hwn (mis Mawrth) i ffilmio ar gyfer y rhaglen “Heno”. Maent yn chwilio am bobl o Iwerddon sy’n siarad rhywfaint o Gymraeg ac a fyddai’n barod i wneud cyfweliad ar gamera – naill ai’n byw yn lleol neu a fyddai’n gallu teithio i Carlow i gwrdd â nhw. Os ydych yn gallu ac yn barod i helpu â’r cais hwn, neu os ydych yn adnabod rhywun a fyddai’n gallu helpu, anfonwch y manylion trwy e-bost at info@welshsociety.ie neu bostiwch sylwadau ar ein gwefan, a byddwn yn trosglwyddo’r wybodaeth i S4C.

England v Wales 12/03/16 Lloegr v Cymru

We will be meeting at Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dublin 2 on Saturday 12 March for Wales’ next match in the Six Nations against England, which could decide the championship.  Kick-off is at 4pm.  All welcome to join us – look for the red shirts!  Go to http://www.welshsociety.ie/activities/ for a map of the location.

==================================================

Rydyn ni’n cwrdd yn nhafarn Doheny a Nesbitt, Upper Baggot Street, Dulyn 2 dydd Sadwrn 12 Mawrth i wylio gêm nesaf Cymru ym Mhencampwriaeth rygbi’r 6 gwlad yn erbyn Lloegr, a allai benderfynu’r bencampwriaeth.  Mae’r gêm yn dechrau am 4yh.  Croeso i bawb – chwiliwch am y rhai sy’n gwisgo coch.   Ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/gweithgareddau/ am fap o’r lleoliad.

St. David’s Day / Dydd Gwyl Dewi

We had a very successful and enjoyable evening last Friday in our St. David’s Day Party at Scruffy Murphy’s in Dublin, with over 70 people in attendance.  As well as being able to see Wales win at rugby (always helps), it was a great opportunity to celebrate our national day by socialising, joining in the singing with members of Dublin Welsh choir and taking home some raffle prizes.  If you’d like to see some photos from the evening go to http://www.welshsociety.ie/gallery/.

If you weren’t able to get along for the evening (or even if you were) and would like to celebrate St. David’s Day itself in Dublin, don’t forget that Dublin Welsh choir is launching its new CD celebrating 50 years since the choir’s foundation at 8pm on Tuesday evening, March 1st, at Lansdowne Rugby Club – all are welcome.

Yma O Hyd card invite
Cawsom noson lwyddiannus a phleserus iawn nos Wener olaf yn ein Parti Gŵyl Dewi yn Scruffy Murphy’s yn Nulyn, gyda dros 70 o bobl yn bresennol. Yn ogystal â gweld Cymru’n ennill yn rygbi (bob amser yn dda), roedd yn gyfle gwych i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol drwy gymdeithasu, gan ymuno yn y canu gydag aelodau o gôr Cymry Dulyn a chymryd adref rhai gwobrau raffl. Os hoffech chi weld rhai lluniau o’r noson ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/oriel/.


Os nad oeddech yn gallu dod i’r noson (neu hyd yn oed os oeddech) ac os hoffech i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ei hun yn Nulyn, peidiwch ag anghofio bod côr Dulyn Cymru yn lansio ei CD newydd yn dathlu 50 mlynedd ers i’r côr gael ei sefydlu am 8pm ar nos Fawrth, Mawrth 1af yng Nghlwb Rygbi Lansdowne croeso cynnes i bawb.

 

St. David’s Day part next Friday / Parti Gwyl Dewi nos Wener nesaf

Don’t forget that we will be holding our St. David’s Day Party next Friday evening 26th February, from 7 pm onwards.   We have a private room upstairs in Scruffy Murphy’s, off Lower Mount Street, Dublin 2 with bar, large screen TV to watch the Wales-France rugby match (kick-off 8.05pm) and a free buffet provided at half time, along with some singing from members of Dublin Welsh choir.  Come along to join our celebration of St. David’s Day and join in the singing to support the team!  Bring a friend – all welcome.  Free admission!

PARTY POSTER

Cofiwch, byddwn yn cynnal ein parti Gwyl Dewi ar nos Wener nesaf 26 Chwefror o 7yh ymlaen.  Mae ystafell breifat gennym yn Scruffy Murphy’s, wrth Lower Mount Street, Dulyn 2 gyda bar, sgrîn fawr i wylio’r gêm rygbi rhwng Cymru a Ffrainc (yn dechrau am 8.05yh) a darperir bwyd bwffe am ddim ar hanner amser, gyda tipyn o ganu gan nifer o aelodau Côr Cymry Dulyn.  Dewch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi ac i gefnogi’r tîm – ac ymunwch â ni gyda’r canu!  Dewch a’ch cyfeillion – mae ‘na groeso cynnes i bawb.  Mynediad am ddim!