Literature Ireland

Literature Ireland is looking for a reader of an (Irish) English to Welsh text. They are looking for readers who are fluent in both languages, but also have an understanding of some of the particularities of English phrasing and way of speaking (and writing) in Ireland.

To briefly summarize, Literature Ireland awards grants to international publishers in order to help offset the cost of translating Irish literature. Their website has more information about them. For each grant application, they commission an independent report on the translation, which is considered by the Board of Literature Ireland to help them make a decision.

If you know of any Welsh translators or academics or otherwise, who are familiar in some capacity with Irish writing, and would be interested in being a reader for them, please email Lynsey Reed at lynsey@literatureireland.com.


Mae Literature Ireland yn chwilio am ddarllenydd darnau Saesneg (Gwyddelig) i Gymraeg. Maen nhw’n chwilio am ddarllenwyr sy’n rhugl yn y ddwy iaith, ond sydd hefyd â dealltwriaeth o rai o nodweddion penodol brawddeg Saesneg a ffordd o siarad (ac ysgrifennu) yn Iwerddon.

Yn fyr, mae Literature Ireland yn rhoi grantiau i gyhoeddwyr rhyngwladol er mwyn helpu gyda’r gost cyfieithu llenyddiaeth Wyddelig. Mae gan eu gwefan mwy o wybodaeth amdanynt. Ar gyfer pob cais am grant, maent yn comisiynu adroddiad annibynnol ar y cyfieithiad, a ystyrir gan Fwrdd Llenyddiaeth Iwerddon i’w helpu i wneud penderfyniad.

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw gyfieithwyr neu academyddion Cymreig, sy’n gyfarwydd i ryw raddau â llenyddiaeth Wyddelig, ac a fyddai â diddordeb mewn bod yn ddarllenydd ar eu cyfer, e-bostiwch Lynsey Reed ar lynsey@literatureireland.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *