Welsh diaspora evening 10/3/20 Noson alltudion Cymreig

Everything is coming into place for our Welsh diaspora evening, taking place in Dublin from 6.30-9pm next Tuesday evening 10th March, with Dome Cymru now installed in the CHQ Building, Custom House Quay, Dublin 1.  This is a great opportunity for Welsh exiles and friends in Ireland to get together with food and drink, poetry and prose, music from choir and harp and lots more, so come along and join us in this unique venue.  Admission is free and there is no need to book – just turn up on the night.

This event is being held as part of Wales Week in Dublin, which runs from March 9-13.  Go to the Wales Week Dublin website for a full list of events for the week.

Mae popeth yn dod yn ei le ar gyfer ein Noson alltudion Cymreig, a gynhelir yn Nulyn rhwng 6.30-9pm nos Fawrth nesaf 10 Mawrth, gyda Dome Cymru bellach wedi’i osod yn Adeilad CHQ, Custom House Quay, Dulyn 1. Dyma gyfle gwych i alltudion Cymreig a’u ffrindiau yn Iwerddon i ddod i’w gilydd gyda bwyd a diod, barddoniaeth a rhyddiaith, cerddoriaeth gan gôr a thelyn a llawer mwy, felly dewch draw i ymuno â ni yn y lleoliad unigryw hwn. Mae mynediad am ddim ac nid oes angen archebu – dewch draw ar y noson.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal fel rhan o Wythnos Cymru yn Nulyn, sy’n rhedeg o Fawrth 9-13. Ewch i wefan Wythnos Cymru Dulyn i gael rhestr lawn o’r digwyddiadau am yr wythnos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *