Welsh chapel plaque update / Newyddion plac y capel Cymraeg

The status of our campaign to erect a plaque on the old Welsh chapel in Talbot Street, Dublin was discussed at our AGM on 22nd November 2018.  Despite ongoing efforts by Dublin City Council and ourselves, the plaque has not yet been erected due to problems with the condition of the outside of the building.   The external wall has been covered by the current tenant in graffiti-like paintings and the council is unwilling to erect the plaque with the external wall in its current condition.  Despite several attempts, they have failed to get the agreement of the owner or tenant to repaint the outside of the building.

However, the building was put up for sale earlier this year and a sale has been agreed with a potential buyer.  This is currently in progress.  The council and ourselves plan to renew efforts to erect the plaque after the sale has been completed.   In the meantime, the plaque remains in storage with the council and the donations kindly donated to Draig Werdd to finance erection of the plaque remain in our bank account.  We remain in a position to finance erection of the plaque as soon as the condition of the building permits.

Trafodwyd statws ein hymgyrch i godi plac ar yr hen gapel Cymraeg yn Stryd Talbot, Dulyn yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 22 Tachwedd 2018. Er gwaethaf ymdrechion parhaus Cyngor Dinas Dulyn a ninnau, nid yw’r plac wedi ei godi eto oherwydd problemau gyda chyflwr y tu allan i’r adeilad. Mae’r wal allanol wedi’i gwmpasu gan y tenant presennol mewn graffiti ac nid yw’r cyngor yn fodlon codi’r plac gyda’r wal allanol yn ei gyflwr presennol. Er gwaethaf nifer o ymdrechion, maent wedi methu â chael cytundeb y perchennog neu’r tenant i baentio’r tu allan yr adeilad.

Fodd bynnag, gosodwyd yr adeilad ar werth yn gynharach eleni a chytunwyd ar werthiant gyda phrynwr. Mae hyn ar y gweill ar hyn o bryd. Mae’r cyngor a ninnau yn bwriadu adnewyddu ymdrechion i godi’r plac ar ôl i’r gwerthiant gael ei gwblhau. Yn y cyfamser, mae’r plac yn parhau i gael ei gadw gyda’r cyngor ac mae’r rhoddion a gaiff eu rhoi’n garedig i Draig Werdd i ariannu’r codiad yn aros yn ein cyfrif banc. Rydym yn parhau mewn sefyllfa i gyllido codi’r plac cyn gynted ag y bydd cyflwr yr adeilad yn caniatáu.

 

One thought on “Welsh chapel plaque update / Newyddion plac y capel Cymraeg”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *