Wales Week Dublin 9-13/3 Wythnos Cymru Dulyn

To coincide with St. David’s Day celebrations in Ireland, Wales Week Dublin will be taking place at Dome Cymru, EPIC CHQ building, Dublin 1 from Monday 9 March to Friday 13 March.  Wales Week is a world-wide initiative which supports and encourages activities to celebrate St. David’s Day in multiple locations around the world. Wales Week Dublin is supported by the Welsh Government, who have arranged for the 360 Tech Dome that went to Japan for the Rugby World Cup in 2019 to visit Dublin for the week. Events will be programmed all week, ranging from breakfast events, consumer events (lunch time open to public) and afternoon and evening slots. Go to the Wales Week Dublin website for a full list of events for the week.

As part of Wales Week Dublin, Draig Werdd, in partnership with Global Welsh Dublin and Wales Week will be hosting an evening of celebration in the Dome, from 6.30pm – 9pm on Tuesday March 10th. As well as music from harp and choir, poetry and prose there will be opportunities to learn a little Welsh, hear of Global Welsh’s future plans in Ireland, meet Pro14 rugby representatives or just socialise over some food and drink. Entry is free and no pre-booking is required – just turn up on the night.

I gyd-fynd â dathliadau Gŵyl Dewi yn Iwerddon, bydd Wythnos Cymru Dulyn yn cael ei chynnal yn Dome Cymru, adeilad EPIC CHQ, Dulyn 1 rhwng dydd Llun 9 Mawrth a dydd Gwener 13 Mawrth. Mae Wythnos Cymru yn fenter fyd-eang sy’n cefnogi ac yn annog gweithgareddau i ddathlu Dydd Gwyl Dewi mewn sawl lleoliad ledled y byd. Mae Wythnos Cymru Dulyn yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi trefnu i’r Gromen 360 Tech a aeth i Japan ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd yn 2019 ymweld â Dulyn am yr wythnos. Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal trwy’r wythnos, yn amrywio o ddigwyddiadau brecwast, digwyddiadau i ddefnyddwyr (amser cinio ar agor i’r cyhoedd) a slotiau prynhawn a min nos. Ewch i wefan Wythnos Cymru Dulyn i gael rhestr lawn o ddigwyddiadau am yr wythnos.

Fel rhan o Wythnos Cymru Dulyn, bydd Draig Werdd, mewn partneriaeth â Global Welsh Dulyn a Wythnos Cymru yn cynnal noson o ddathlu yn y Gromen, rhwng 6.30pm a 9pm nos Fawrth 10 Mawrth. Yn ogystal â cherddoriaeth gan delyn a chôr, barddoniaeth a rhyddiaith bydd cyfleoedd i ddysgu ychydig o Gymraeg, clywed am gynlluniau Global Welsh yn Iwerddon, cwrdd â chynrychiolwyr rygbi Pro14 neu jyst gymdeithasu dros ychydig o fwyd a diod. Mae’r mynediad am ddim a ‘does dim angen archebu ymlaen llaw – dewch draw ar y noson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *