Children’s activities in Ireland / Gweithgareddau plant yn Iwerddon

Are you a parent living in Ireland who wishes to raise your child to speak Welsh?  If so, you are not alone.  We are looking at the feasibility of establishing a mailing list or Whatsapp group to allow families in this situation to communicate, with the possibility of arranging some play dates or similar activities with other Welsh-speaking children.

Let us know if you have an interest in establishing contact with other parents who share these aims by emailing us on info@welshsociety.ie.

Ydych chi’n rhiant sy’n byw yn Iwerddon ac sy’n dymuno magu eich plentyn i siarad Cymraeg? Os ydych, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Rydym yn edrych ar y posibilrwydd o sefydlu rhestr bostio neu grŵp Whatsapp i alluogi teuluoedd yn y sefyllfa hon i gyfathrebu, gyda’r posibilrwydd o drefnu rhai dyddiadau chwarae neu weithgareddau tebyg gyda phlant eraill sy’n siarad Cymraeg.

Rhowch wybod i ni os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cyswllt gyda rhieni eraill sy’n rhannu’r amcanion hyn drwy anfon e-bost atom ar info@welshsociety.ie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *