Chapel plaque news / Newyddion plac y capel

Our fund for erecting a plaque on the old Welsh chapel in Talbot Street, Dublin now stands at €2130, just €370 short of our target of €2500 – many thanks to all those who have so generously contributed to the fund to date.   If you haven’t yet done so, how about giving us some help to get over the finishing line, so that we can reach our target in the next few days?    Go to https://www.gofundme.com/welshchapel to make a donation to the fund online.

We’re currently in negotiation with Dublin City Council regarding erection of the plaque and the unveiling ceremony, which it is hoped will take place in early September.  We will keep you informed regarding arrangements for this.   See below for photos of the plaque itself (+ Draig Werdd chairman Robin Smith) in the council offices.

Draig Werdd treasurer Geraint Waters was interviewed on BBC Radio Cymru this morning, discussing the chapel and plans for the erection of the plaque.  If you’d like to hear the discussion (in Welsh), go to http://www.bbc.co.uk/programmes/b07d397w – the item begins 55 minutes after the start of the programme.

IMG_20160531_133222495

IMG_20160531_133215069_HDR

Mae ein cronfa ar gyfer codi plac ar yr hen gapel Cymraeg yn Talbot Street, Dulyn bellach yn €2130, dim ond €370 yn brin o’n targed o € 2500 – diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu’n hael i’r gronfa hyd yma. Os nad ydych wedi gwneud hynny eto, beth am roi rhywfaint o help i ni i fynd dros y llinell derfyn, er mwyn i ni gyrraedd ein targed yn y dyddiau nesaf? Ewch i https://www.gofundme.com/welshchapel i wneud cyfraniad i’r gronfa ar-lein.

Rydym ar hyn o bryd mewn trafodaethau gyda Chyngor Dinas Dulyn ynglŷn â chodi’r plac a’r seremoni dadorchuddio, a gobeithir y bydd yn cael ei gynnal yn gynnar ym mis Medi. Byddwn yn rhoi gwybod i chi ynglŷn â threfniadau ar gyfer hyn. Gweler uchod am luniau o’r plac ei hun (+ cadeirydd Draig Werdd Robin Smith) yn swyddfeydd y cyngor.

Cafodd trysorydd Draig Werdd Geraint Waters ei gyfweld ar BBC Radio Cymru y bore yma, yn trafod y capel a’r cynlluniau ar gyfer codi’r plac. Os hoffech chi glywed y drafodaeth (yn Gymraeg), ewch i http://www.bbc.co.uk/programmes/b07d397w – mae’r eitem yn dechrau 55 munud ar ôl cychwyn y rhaglen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *