Annual Meeting 19/10/2022 Cyfarfod Blynyddol

After a break of 3 years due to the Covid pandemic, we will be holding our annual meeting online via Zoom at 8pm on Wednesday, 19th October. It’s now over 22 years since the society was set up, and we’d like to take the opportunity in this meeting to review the current structure of the society and decide whether it continues to meet the needs of Welsh people living in Ireland or whether a different model would function more effectively.

Please join us online on the 19th October to take part in the discussion and help determine the way forward for the Welsh community in Ireland. Send an email to info@welshsociety.ie for joining instructions.

Ar ôl toriad o 3 blynedd oherwydd y pandemig Covid, byddwn yn cynnal ein cyfarfod blynyddol ar-lein drwy Zoom am 8pm nos Fercher, 19eg Hydref. Mae dros 22 mlynedd wedi mynd heibio ers sefydlu’r gymdeithas, a hoffem fanteisio ar y cyfle yn y cyfarfod hwn i adolygu strwythur presennol y gymdeithas a phenderfynu a ydy’n parhau i ddiwallu anghenion y Cymry sy’n byw yn Iwerddon neu a byddai model gwahanol yn gweithio’n fwy effeithiol.

Ymunwch â ni ar-lein ar y 19eg o Hydref i gyfrannu at y drafodaeth ac i helpu i benderfynu’r ffordd ymlaen ar gyfer y gymuned Gymraeg yn Iwerddon. Anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie am fanylion ymuno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *